Popis projektu

Charakteristika stavby

Výstavba zdi byla vynucena realizací nového kolejiště v rámci odstavného nádraží a směrovými a výškovými úpravami stávající koleje č. 90 – nákladní střelická kolej.

Nová opěrná zeď se nachází vlevo ve směru staničení a plynule navazuje na rovnoběžné křídlo opěry přilehlého nadjezdu v km 152,402 trati Hrušovany – Brno a končí závěrnou zídkou před svahovým kuželem mostu v km 152,571 trati Hrušovany. Celková délka zdi je 115,8 m, výška zdi cca 8,5 m.

Jedná se o monolitickou ŽB úhlovou stěnu, která je založena plošně na vrstvě únosných štěrků. Základová spára je posílena velkoprůměrovými pilotami v přední části zdi.

V části souběhu s tratí Hrušovany – Brno je na římsu zdi osazena protihluková stěna, ve zbylé části je osazeno úhelníkové zábradlí.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc
Stupeň dokumentace Projekt stavby (2006)
Realizace 2009 – 2010
Řešitelský tým Odpovědný projektant opěrné zdi Ing. Petr Vachutka