Inženýrská činnost

Inženýrská činnost resp. inženýring představuje strategické řízení či dohled nad postupem výstavby od samotné předprojektové a projektové přípravy, přes vlastní realizaci stavby, až po předání stavby připravené k užívání. Inženýrská činnost především zahrnuje získávání územníchstavebních povolení a s tím související zajišťování a koordinování stanovisek, vyjádření a posudků dotčených orgánů státní správy, správců dopravní i technické infrastruktury a dalších účastníků řízení. Tato činnost končí předáním zkolaudované stavby.

Do inženýrské činnosti zejména spadá:

 • Stanovení základních cílů s investorem stavby
 • Předběžný odhad nákladů stavby
 • Obstarání vstupních podkladů, zabezpečení průzkumných a geodetických prací pro vypracování dokumentace, zabezpečení výběru staveniště
 • Projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, vypracování návrhu na zahájení územního řízení, obstarání územního rozhodnutí
 • Projednání projektu pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, vypracování návrhu na zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení
 • Komplexní zabezpečování majetkoprávní agendy spojené s výstavbou
 • Zajištění vynětí ze ZPF a LPF, věcná břemena, nájemní smlouvy apod.
 • Příprava podkladů pro výběrové řízení na dodavatele stavebních prací
 • Výkon inženýrské činnosti v průběhu realizace stavby, tj. výkon technického (stavebního) dozor investora při realizaci stavby
 • Kontrola fakturace stavby
 • Zajištění kolaudačního rozhodnutí, spolupráce s investorem při uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení a garancí zhotovitele díla.