Ostatní umělé stavby

 • Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR, pro stavební povolení DSP včetně autorizace
 • Projektová dokumentace pro zadání stavby DZS, realizační dokumentaci stavby RDS
 • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace umělých staveb
 • Opěrné a zárubní zdi
 • Podchody pod kolejišti
 • Pilotové stěny kotvené zemními kotvami
 • Propustky
 • Potrubní mosty
 • Návěstní lávky
 • Výpočty stability inženýrských objektů
 • Statické výpočty sedání metodou konečných prvků
 • Statické výpočty konstrukcí programy geotechniky
 • Statické výpočty pažení, stability svahů