Project Description

Charakteristika stavby

Výstavba zdi byla vynucena realizací nového kolejiště v rámci odstavného nádraží a směrovými a výškovými úpravami stávající koleje č. 90 – nákladní střelická kolej.

Nová opěrná zeď se nachází vlevo ve směru staničení a plynule navazuje na rovnoběžné křídlo opěry přilehlého nadjezdu v km 152,402 trati Hrušovany – Brno a končí závěrnou zídkou před svahovým kuželem mostu v km 152,571 trati Hrušovany. Celková délka zdi je 115,8 m, výška zdi cca 8,5 m.

Jedná se o monolitickou ŽB úhlovou stěnu, která je založena plošně na vrstvě únosných štěrků. Základová spára je posílena velkoprůměrovými pilotami v přední části zdi.

V části souběhu s tratí Hrušovany – Brno je na římsu zdi osazena protihluková stěna, ve zbylé části je osazeno úhelníkové zábradlí.

Project Details