Železniční stavby

  • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace novostaveb a rekonstrukcí železničních tratí a vleček, včetně tratí úzkorozchodných a širokorozchodných
  • Zpracování všech stupňů projektové dokumentace rekonstrukcí železničních stanic a uzlů
  • Zpracování dokumentace rekonstrukcí železničního svršku, včetně návrhu geometrické polohy koleje a prostorového řešení
  • Zpracování dokumentace sanací železničního spodku, včetně návrhu konstrukce pražcového podloží, zemních prací a návrhu odvodňovacích zařízení
  • Zpracování dokumentace novostaveb a rekonstrukcí nástupišť mimoúrovňových a úrovňových, železničních přejezdů a přechodů pro pěší
  • Zpracování dokumentace informačního systému pro cestující v železničních stanicích a zastávkách
  • Návrhy dopravní a provozní technologie při realizaci kolejových staveb
  • Inženýrské činnosti při řízení zpracování projektu, koordinační činnost, projednání projektové dokumentace až do fáze vydání stavebního povolení stavby