Compliance program

Jednoznačným a zřejmým zájmem společnosti je zákonným způsobem vykonávat svoji činnost s vysokou mírou respektu k etickým normám a právům klientů a v žádném případě se nepodílet na trestné činnosti ani z ní mít prospěch či jinému způsobovat majetkovou či nemajetkovou újmu.

Společnost se proto zavazuje jednat tak, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být v rámci smluvních vztahů jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Za tímto účelem společnost přijala systém opatření programu compliance  a řídí se tak mj. etickým kodexem, jehož znění je dostupné na této stránce. Znění Etického kodexu je společnost oprávněna jednostranně měnit a je povinna aktuální znění zveřejnit na svých webových stránkách.

Whistleblowing

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. podporuje systém Whisleblowing. Vytváří bezpečné a důvěrné prostředí pro oznámení podezření z porušení právních předpisů, etických norem či interních směrnic prostřednictvím mechanismu Whistleblowingu. Společnost uveřejňuje prostřednictvím dokumentu „Postup pro oznámení porušení práva unie (whistleblowing)“ svůj základní oznamovací kanál: whistleblowingmoravia.cz.

Postup pro oznámení porušení práva unie (whistleblowing) najdete zde.