Certifikace

Certifikáty a osvědčení společnosti

Certifikát systému
managementu kvality
ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát systému
managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci

Otázky jakosti našich produktů – projektů a jejich způsob zpracování jsou prioritami, na které MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. klade soustavný důraz. Byla proto vydefinována jednoznačná pravidla, která při zpracování všech zakázek dodržují jak zaměstnanci společnosti, tak případní kooperanti z řad osvědčených spolupracovníků. Proces tvorby projektu je tvořen systémovou spoluprací, která je řízená a na všech stupních kontrolovatelná. Nezbytné kooperace musí být na úrovni srovnatelné se zásadami politiky jakosti. Výběr dodavatelů podle těchto požadavků dále zkvalitňuje výsledný produkt a celkově přispívá k všeobecnému růstu environmentálního myšlení.

Certifikační orgán TÜV SÜD Czech s.r.o. vydal společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. certifikáty potvrzující, že organizace má zavedený a udržovaný „Integrovaný systém managementu“ , pro projektovou, inženýrskou a poradenskou činnost, zahrnující systémy:

 • Management kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016,
 • Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018

Certifikaci naší společnosti zajišťuje certifikační orgán – společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

Všechny výše uvedené systémy se společnost bude snažit trvale udržet a dále rozšiřovat v zájmu zkvalitnění své činnosti.

Politika integrovaného systému managementu

Představenstvo společnosti, jejímž předmětem podnikání je projektová, inženýrská, a poradenská činnost v investiční výstavbě, je přesvědčeno o tom, že důsledkem zavedení vyšší formy managementu kvality a závazkem k plnění požadavků, které se vztahují k rizikům v oblasti BOZP, bude zvýšení konkurenceschopnosti ve stále náročnějším obchodně-ekonomickém prostředí a rovněž zvýšení atraktivity a prestiže firmy Základní tezi definovalo do následujících bodů:

Zásady Politiky integrovaného systému managementu:

 • Prvotním smyslem činnosti je uspokojení potřeb zákazníka – ve valné většině reprezentujícího zájmy státu, obcí a průmyslových podniků vždy se zajištěním ochrany životního prostředí.
 • Společnost se zavazuje zabezpečit plnění zákonných požadavků v oblastech působení společnosti, včetně požadavků právních předpisů a jiných požadavků, ke kterým se společnost zavázala a které se vztahují i k jejím bezpečnostním rizikům.
 • Propagace práce společnosti je prvním krokem ke spokojenosti zákazníka. Kvalitní informovanost potenciálních zákazníků o činnosti společnosti, zejména informovanost o realizovaných akcích, rozvíjení komunikace a spolupráce se zákazníkem i orgány veřejné správy, odbornou veřejností je předpokladem úspěchu společnosti.
 • Vytvořit image společnosti, které nejsou lhostejné dopady jejích činností na životní prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
 • Jedním ze základních kamenů marketingové činnosti společnosti musí být zpracování kvalitní nabídky, jejíž všechny aspekty – mj. technické, ekonomické, grafické budou pro zákazníka maximálně atraktivní.
 • Hlavním výrobním produktem společnosti je „projekt“. Proces tvorby projektu, který je vytvářen systémovou spoluprací, musí být řízený a ve všech stupních kontrolovatelný a během celého procesu rovněž šetrný k životnímu prostředí, musí zahrnout i případné dopady na oblast bezpečnosti práce.
 • Rozsah služeb musí být komplexní a musí být poskytován po celé období přípravy a realizace. Péče o zákazníka se musí soustředit na jeho průběžné informování o postupu prací, koncepci technického a ekonomického řešení. Tam, kde je to možné, použít technologie, prostředky a materiály šetrnější k životnímu prostředí a minimalizující bezpečnostní rizika.
 • Pečlivý výběr externích dodavatelů a hodnocení jejich práce musí být trvalou součástí činnosti vedoucích zaměstnanců. Od smluvních partnerů se musí vyžadovat vysoká úroveň kvality a aktivní přístup k ochraně životního prostředí, dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Péče o zákazníka a jeho projekt musí pokračovat i po ukončení výstavby a uplynutí záručních lhůt. Vyhodnocení zkušeností z ukončených projektů se musí stát základem pro zlepšení práce na dalších akcích společností. Zkušenosti z oblasti BOZP budou základem pro stanovení dalších cílů a programů pro zajištění neustálého zlepšování managementu BOZP.
 • Zásady Politiky integrovaného systému musí být respektovány na všech úrovních přípravy projektu. Odpovědnost za každý dílčí proces musí být jasně definována. Kontrola je nedílnou součástí tvorby projektu a musí být realizována průběžně v souladu s postupem prací. Identifikovat a řídit své chování, bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
 • Kvalita díla je dána kvalitou jeho dílčích součástí. Společnost bude poskytovat zdroje na pořízení technických prostředků pro zvýšení kvality produkce a organizovat zdokonalovací výcvik zaměstnanců. Bude usilovat o to, aby se zvýšil počet zaměstnanců, kteří vykonají zkoušku odborné způsobilosti a dosáhnou autorizace. Vedení společnosti se bude angažovat v motivaci zaměstnanců společnosti v otázkách kvality a BOZP a umožňovat jim zapojení do problematiky.
 • Společnost bude prevencí předcházet situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pravidelnou aktualizací a vyhodnocením rizik.

V Olomouci 15. 3. 2021
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva