Spolupráce s vysokými školami

Spolupráce s vysokými školami

Pro společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. má velký význam spolupráce s Vysokými školami a to jak ve fázi náboru budoucích zaměstnanců, konzultací nad řešením technické problematiky ve stavebnictví tak i v oblasti výzkumu a vývoje (VaV), kde se snažíme podílet se na této činnosti formou společných návrhů výzkumných grantů.

Společnost několik let spolupracuje na poli vědy a výzkumu s Fakultou stavební při VŠB – Technické univerzitě Ostrava a Fakultou stavební při Vysokém učení technickém v Brně.

Fakulta stavební
Ludvíka Podéště 1875/17
Ostrava-Poruba, 708 33
Česká republika
www.fast.vsb.cz

Katedra dopravního stavitelství
Ludvíka Podéště 1875/17
Ostrava-Poruba, 708 33
Česká republika
kds.vsb.cz

Fakulta stavební
Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
www.fce.vutbr.cz

Ústav stavební mechaniky
Veveří 331/95
602 00 Brno
Česká republika
www.stm.fce.vutbr.cz

Spolupráce s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, Fakultou stavební, Katedrou dopravního stavitelství byla navázána v oblasti aplikace dosavadních výsledků výzkumu a vývoje v rámci parametrů páteřových tras nadměrných a nadrozměrných nákladů, posouzení účinnosti okružních a turbo-okružních křižovatek, bezpečnost silničního provozu v rámci kolizních/kritických bodů na pozemních komunikacích, analýza parametrů železničních přejezdů a analýza propustků na pozemních komunikacích.

Oblasti aplikace a rozvoje výsledků VaV:

  • Stanovení parametrů páteřových tras pro přepravu nadměrných na nadrozměrných nákladů
  • Aplikace plně-pravděpodobnostních metod při stanovení průjezdu nadrozměrných nákladů přes úrovňové křižovatky (průsečné, stykové, okružní apod.) simulační metody typu MonteCarlo.
  • Aplikace výsledků VaV při návrhu křižovatek a pozemních komunikací

Spolupráce mezi MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.a Fakultou stavební při VŠB – Technické univerzitě Ostrava byla prezentována mezinárodních konferencích.

http://www.bestinfra.cz/

http://www.sgem.org/

Spolupráce s  Fakultou stavební při Vysokém učení technickém v Brně, Ústavem stavební mechaniky byla navázána v oblasti aplikace dosavadních výsledků VaV v rámci semi-pravděpodobnostního a plně-pravděpodobnostního posouzení spolehlivosti stávajících mostů pozemních komunikací a železničních dopravních cest z pohledu mezních stavů trvanlivosti, použitelnosti a únosnosti v souladu s platnými ČSN EN resp. s Technickými podmínkami TP 224 „Ověřování existujících betonových mostů pozemních komunikací“ a s „Metodickými pokyny pro určování zatížitelnosti železničních mostních objektů“ SŽDC.

Oblasti aplikace  a rozvoje výsledků VaV:

  • Matematické modelování degradačních procesů betonu a koroze výztuže na deterministické a stochastické úrovně.
  • Aplikace plně-pravděpodobnostních metod při stanovení spolehlivosti a odhadech zatížitelnosti stávajících mostů, simulační metody typu MonteCarlo.
  • Aplikace semi-pravděpodobnostních metod při stanovení spolehlivosti a odhadech zatížitelnosti stávajících mostů, metody odhadu variačního koeficientu, metody dílčího součinitele spolehlivost.
  • Globální MKP nelineární analýza betonových konstrukcí, materiálová nelinearita, lomová mechanika.
  • Predikce zatížitelnosti stávajících mostů pozemních komunikací a železničních dopravních cest.

Spolupráce mezi MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.a Fakultou stavební při Vysokém učením technickém v Brně byla prezentována v rámci národních a mezinárodních konferencí a v odborných časopisech.

http://www.betontks.cz/sites/default/files/BETON_5-15.pdf

https://www.scientific.net/SSP.249.173

http://www.icossar2017.org/

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/236/1/012070/pdf

Články

Clanek_I_BetonTSK-07_2015.pdf
Clanek_II_AMR-Vol.-249_2016.pdf
Clanek_III_ICOSSAR_2017.pdf
Clanek_IV_IOP-Conf.-Ser.-Mater.-Sci.-Eng.-236-012070_2017.pdf
Clanek_V_Conf.-Ser.-Mater.-Sci.-Eng.-236-1012033_2017.pdf

Podpora studentů

V oblasti přípravy budoucích projektantů nabízíme Vysokým školám spolupráci při zadávání a vedení diplomových prací, studentům vyšších ročníků umožňujeme seznámení s projektovou praxí formou brigád, stipendijní program a pro čerstvé absolventy perspektivní zaměstnání s podporou odborného růstu (bližší specifikace naleznete v sekci „kariera“).

Sponzorování a podpora studentů v rámci SVOČ (Studentská vědecká odborná činnost).