Září 28 2020

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba SO 19-19-04 t.ú. Dluhonice – Prosenice, železniční most v km 4,863 (2S)

V rámci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba” byla provedena ve dnech 26.9.2020 a 28.9.20202 výměna ocelové konstrukce mostu v km 4,863 Dluhonické spojky. Výměna ocelové konstrukce byla provedena ve výluce provozu na všech tratích mezi žst.Přerov, žst.Olomouc a žst. Drahotuše v čase od 10:30 do 15:30 hod (oba dva dny stejně).

Ve všech projektových stupních je generálním projektantem naše projektová společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Původní příhradová konstrukce o rozpětí 56,0 m je z roku 1973. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu ocelové konstrukce byla na mostě snížena rychlost na 80 km/h. Most by současně vysokým zdrojem hluku zatěžující okolní obce. V rámci rekonstrukce trati byla navržena výměna ocelové konstrukce za příhradovou konstrukci se štěrkovým ložem umožňující průjezd rychlostí až 130 km/h. Pro snížení namáhání základové spáry má nová konstrukce zvětšeno rozpětí mostu o 2 m na 58,0 m. Současně je vzhledem k vyšší rychlosti a požadavkům současných norem širší o 1,5 m. Tyto změny vyžadovaly vybudování nových úložných prahů a zdvih nivelety o cca 0,44 m.

Vzhledem ke krátkým délkám výluk byla navržena výměna konstrukce pomocí jeřábu. Omezený prostor dále vyžadoval nutnost pojezdu se zavěšenou konstrukcí. Tyto požadavky splňuje pásový jeřáb DEMAG CC 2800 o nosnosti až 750 tun. Původní konstrukce byla nejdříve zdvižena o 1,5 m a byl pod ní vybetonován nový úložný práh. To umožnilo snesení i osazení konstrukce při jednom sestavení jeřábu. Pro navrženou konfiguraci jeřábu dovezlo jeho díly 20 kamionů a sestavení na zpevněné ploše cca 75×20 m trvalo tři dny.

Hmotnost stávající konstrukce: 240 tun (dle vážení při manipulaci)
Hmotnost nové konstrukce: 270 tun (dle vážení při manipulaci)
Vyložení jeřábu: 16 m
Délka pojezdu s břemenem: 20 m (stávající) 60 m (nová)