Aktuality

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ STAVBY „REKONSTRUKCE ŽELEZNIČNÍ STANICE PŘEROV, 2. STAVBA“

Další z modernizačních koridorových staveb investora Správy železnic, státní organizace, je dokončena. Po více jak třech letech náročné výstavby byla tato několikamiliardová stavba – druhá ze tří staveb rekonstrukce žel. uzlu Přerov – slavnostně ukončena. Dokončení stavebních prací umožňuje zrychlení vlaků jedoucích jak ve směru z Prahy do Ostravy a na střední Moravu, tak na [...]

Vizualizace nových vstupních prostor ŘSD v Olomouci

Vstupní prostory budovy Ředitelství silnic a dálnic ČR v Olomouci na Wolkerově ulici dostanou „nový kabát“. Náš tým projektantů vypracoval studii, která zahrnuje i vizualizace řešených prostor. Předmětem zadání bylo navrhnout nový předsazený vstup do budovy, jehož součástí bude nově také bezbariérový přístup. Navržené stavební úpravy zlepší nejen první dojem při vstupu do budovy, ale [...]

Stavební práce druhé etapy modernizace železničního uzlu Přerov ukončeny

K poslednímu dni v listopadu 2022 byly ukončeny stavební práce na druhé etapě modernizace železničního uzlu Přerov, která pod názvem „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“, přináší v některých úsecích trati zvýšení rychlosti při průjezdu až na rychlost 160 km/h. Všechny projektové stupně stavby byly realizovány naší společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Stavba zahrnovala komplexní rekonstrukci [...]

Koncept nové vysokorychlostní tratě

Téměř rok usilovné práce rozsáhlého týmu projektových specialistů přineslo své ovoce v podobě konceptu díla stavby „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov“, známého pod názvem VRT Moravská brána II. Dílčí termín je splněn v požadované skladbě dokumentace i podrobnosti zpracování. Nezvykle rozsáhlý tým odborníků, vedený společností MORAVIA CONSULT [...]

V Přerově pohodlněji na kole

Obyvatelé Přerova, kteří jezdí na kole z Velké Dlážky do Předmostí, už nemusejí kličkovat mezi chodci pod železničním podjezdem. Přerov v pondělí 28. 11. 2022 zprovoznil nové propojení cyklostezky Velká Dlážka – Hranická.  Součástí cyklostezky je i „cyklotubus“ pod železnicí, který byl vybudován v rámci stavby „Rekonstrukce žst.Přerov, 2.stavba“. Projekt cyklotubusu i propojení cyklostezky včetně autorského dozoru zajistila [...]

Největší investice ČR na území Ostravy ve 21. století

25. srpna 2022 proběhla v ostravském kulturním a vzdělávacím centru Pant prezentace a následná diskuze k záměru a dokončené dokumentaci pro územní řízení projektu „Modernizace železničního uzlu Ostrava“. Prezentace, navazující na jednání komise dopravy Rady města Ostravy, byla uvozena mottem  “Železniční uzel Ostrava aneb představení největší plánované investice České republiky na území Ostravy ve 21. [...]

Rekonstrukce žst. Vsetín postoupila do druhé fáze

Před necelým rokem, na podzim 2021, byla zahájena stavba rekonstrukce žst. Vsetín, která je rozdělena do několika stavebních postupů. První z nich byl spuštěn 1. března tohoto roku a soustředil se na část stanice v obvodu Bečva, konkrétně na kolej č. 1. V rámci této rekonstrukce došlo k modernizaci koleje ve dvoukilometrovém úseku (km 35.22-37.30) [...]

O krůček dál k výstavbě nadjezdu na ulici Holická v Olomouci

V předcházejících týdnech došlo k nabytí právní moci u tří stavebních povolení týkajících se stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“, kterou naše společnost projektovala ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby. V rámci této stavby je navržena novostavba silničního nadjezdu nahrazující původní úrovňový přejezd trati Přerov - Olomouc v [...]

První fáze přípravy modernizace železničního uzlu Ostrava dokončena

Projektová ,,Společnost pro Modernizaci železničního uzlu Ostrava“, pod vedením MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., dokončila pro Správu železnic, státní organizace, práce na prestižní zakázce „Modernizace železničního uzlu Ostrava“. V rámci ní byl projektantem nejprve vypracován a poté v listopadu 2020 Ministerstvem dopravy ČR schválen Záměr projektu. Následně byla projektovým týmem zpracována a v červnu 2022 stavebnímu úřadu předána rozsáhlá [...]