Červenec 20 2020

Zastávka Velké Karlovice v plném prázdninovém provozu

V dubnu byla do zkušebního provozu uvedena stavba „Rekonstrukce PZS (P8125) v km 26,089 vč. Nástupiště na zastávce Velké Karlovice zastávka“, jejíž stavební část byla vyprojektována naší společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Cílem stavby bylo zvýšení bezpečnosti silniční i železniční dopravy včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce s rozšířením pro chodce a železniční zastávky s jednostranným nástupištěm. Pro přístup je navrženo schodiště, i chodník pro bezbariérový přístup. Vzhledem k délce úpravy stavba zasáhla také do přilehlého mostu a členitého okolního terénu, do kterého bylo nástupiště zasazeno.

Rekonstrukce koleje zahrnovala obnovu železničního svršku a spodku včetně odvodnění. Bylo provedeno nové vnější úrovňové nástupiště v odsunuté poloze, doplnění orientačního systému, vybavení a prvků zajišťujících bezbariérovost. Přístup na nástupiště je nově zajištěn přístupovým chodníkem a schodištěm. Rovněž byla upravena část komunikace v návaznosti na navržený železniční přejezd. Přejezd byl optimalizován pro zajištění normových parametrů geometrie komunikace s rozšířením pro budoucí napojení obecního chodníku. Oproti stávajícímu stavu bylo provedeno zabezpečení přejezdu novými světelnými výstražníky a celými závorami. Ovládání je automatické, jízdou železničního vozidla. Nová technologie je umístěna ve stávající budově čekárny. Stávající nástupiště na přilehlém mostu bylo zrušeno, sníženy jeho čelní zídky a provedeny nové římsy mostu se zábradlím. Nástupiště bylo původně děleno přejezdem na dvě části, v nové poloze je v celé délce 89 m posunuto k zastávce, kde zasáhlo do stávajícího strmého svahu, který bylo nutno z části odtěžit, provést odvodnění a sanaci povrchu se zatravněním.

Rekonstruovaná zastávka s moderní konstrukcí nástupiště – jak dokládá fotodokumentace – zcela zapadá do krajinného rázu Valašska, které během letních prázdnin navštěvuje velké množství turistů. Zastavující prodloužené vlakové soupravy pojmou všechny návštěvníky, turisty i cyklistky s koly. Rodiny tak mohou využít pohodovou cyklostezku podél Vsetínské Bečvy začínající právě ve Velkých Karlovicích a končící až ve Vsetíně. Akční jezdci využijí Bikepark Kyčerka a dědečci s dětmi zatím mohou obdivovat galerii dřevěných soch nebo Karlovské muzeum a dřevěný kostelík Panny Marie Sněžné, který se nachází přímo pod zastávkou.

Po listopadové kolaudaci se můžeme těšit na plný provoz na této trati.