Duben 06 2021

Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba SO 19-19-04 t.ú. Dluhonice – Prosenice, železniční most v km 4,863 (2S)

V rámci stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba” byly ve dnech 30.3.2021 a 31.3.2021 provedeny zatěžovací zkoušky mostu v ev. km 4,863 Dluhonické spojky.

Pro statickou zatěžovací zkoušku byly použity 2 jeřáby EDK750 o celkové hmotnosti 290 t. (Hmotnost ocelové konstrukce je cca 270 t.) To odpovídá účinnosti cca 80% návrhového zatížení. Byly prověřeny 2 zatěžovací stavy vyvolávající maximální průhyb uprostřed rozpětí a maximální přitížení ložisek. Při měření byl zjištěn o cca 1,5 mm menší průhyb, než výpočtem určených 33 mm.

Pro dynamickou zatěžovací zkoušku byl použit servohydraulický budič kmitání o hmotnosti cca 2 t. Tím bylo vyvoláno náhodné buzení v pásmu frekvencí 1-8 Hz. Následně byly provedeny zkoušky harmonickým buzením s frekvencemi blízkými vlastní frekvenci mostu pro stanovení útlumu kmitání. Při měření byly zjištěny o cca 10% vyšší frekvence než výpočtem stanovené 2,45 Hz, 2,52 Hz.

Zkoušky byly provedeny Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze. Dle předběžných výsledků konstrukce splňuje požadavky ČSN 73 6209 Zatěžovací zkoušky mostních objektů.