Popis projektu

Charakteristika stavby

V rámci stavby Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc byla kompletně přebudována železniční stanice vč. stavebních úprav stávající výpravní budovy. V rámci stavebních úprav došlo k ubourání části objemu budovy. Bylo zbouráno i samostatně stojící WC a nahrazeno přesunutím do výpravní budovy.
Prostory pro cestující veřejnost (chodba, čekárna) byly zachovány. Technologické prostory, které využívá Správa železnic, státní organizace, byly dispozičně upraveny dle požadavků na umístění nového zabezpečovacího zařízení, sdělovacího zařízení a silnoproudé technologie. Dispozice objektu je dělena na tři části a to: technologickou, pro cestující veřejnost a služební. Dopravní kancelář byla zrušena pro nadbytečnost.
Součástí stavebního objektu byly rovněž úpravy technického zařízení budov – zdravotně technické instalace, vytápění, vzduchotechnické zařízení, chlazení, umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody a hromosvod. Bezbariérový přístup ke vstupním dveřím do budovy je zajištěn. Byla vyměněna střešní krytina, opraven krov, zateplen strop a fasáda, dokončena dodatečná hydroizolace. Severní část objektu s bytovou jednotkou byla ubourána a to tak, že byla doplněna štítová zeď a upravena valbová střecha se zachovaným stejným přesahem a sklonem střešních rovin.
Stavební úpravy celého objektu byly komplexní vč. úpravy okolních ploch a přístupů, což bylo předmětem dalších stavebních a provozních souborů.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ
Stupeň dokumentace DPS (dokumentace projektu stavby) a výkon autorského dozoru
Realizace 2020–2021
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Dušana Šembery, stavebně technické řešení Ing. Pavel Šudřich