Popis projektu

Charakteristika stavby

Hlavním cílem stavby je vybudování nové rozvodny 110kV včetně dvou transformátorů 110/22 kV,  zřízení nové přípojky VVN pro zajištění napájení stávající TNS Ostrava Svinov s navýšeným  rezervovaným příkonem z distribuční sítě pro současný a budoucí stav rozvoje železnice v dané oblastí. Nová rozvodna 110 kV včetně transformovny 110/22 kV je navržena tak, aby byla využitelná jak pro stávající trakční měnírnu Ostrava Svinov pro napájení železniční dopravní cesty stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV DC, tak pro budoucí stav po konverzi na střídavou trakční soustavu 25 kV AC 50 Hz. Tohoto cíle je dosaženo navrženým umístěním rozvodny 110 kV v blízkosti stávající trakční měnírny.

TNS Ostrava Svinov před výstavbou R110kV byla napájena z rozvodny R22 kV Teplárny Třebovice (vlastník Veolia Energie ČR) kabely 22kV v délce 1300 m instalovanými v roce 1980. Sjednaný rezervovaný příkon pro napájecí stanici byl 7100 kW.

Nyní, po výstavbě R110kV je TNS Ostrava Svinov nově připojena k distribuční soustavě 110kV ČEZ Distribuce a.s. Požadovaný nový rezervovaný příkon je 10000 kW na hladině 110 kV a krátkodobé špičky odběru ve výši 18000 kW.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ
Stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby a výkon autorského dozoru
Realizace 2021 – 2023
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Martina Množila