Popis projektu

Charakteristika stavby

Hlavním cílem stavby TNS je zvýšení spolehlivosti dodávky trakční energie dvojkolejného traťového úseku Hradec Králové – Pardubice a také podpora napájení železničního uzlu Pardubice.

TNS Stéblová je v této stavbě projektovaná jako trakční měnírna se stejnosměrnou trakční soustavou 3 kV DC.

Připojení TNS Stéblová je řešeno z distribuční sítě 110 kV AC –  nejvhodnější napěťová hladina pro připojení trakční transformovny k distribuční síti v ČR.

Koncepce technického řešení a prostorové uspořádání TNS Stéblová bylo navrženo v souladu se zadávací dokumentací stavby a takovým způsobem, aby budoucí náklady na konverzi na 25kV AC byly co nejnižší. Také aby provedení konverze mělo co nejmenší dopad na již nainstalované technologické zařízení a realizované stavební objekty. Dále se dbalo na optimalizaci budoucích výluk a omezování provozu dráhy a drážní dopravy. Při návrhu dispozičního uspořádání vycházelo ze současných znalostí klasické technologie trakčních transformoven a nové technologie se statickými měniči, jejichž použití se u Správy železnic, s.o. připravuje.

   Rozvodna 110 kV je rozšířitelná o další dvě pole transformátorů T103 a T104 pro případ, že by z TNS Stéblová byl napájen magistrální rozvod 22 kV ve směru na Pardubice a Hradec Králové.

   Stanoviště transformátorů T101 a T102 jsou použitelné pro transformátory do jmenovitého výkonu 25 MVA a dají se využít jak pro napájecí transformátor pro statický měnič, tak pro jednofázový trakční transformátor pro napájení rozvodny 25 kV po konverzi na střídavou jednofázovou trakční soustavu 25kV AC.

   Stanoviště transformátorů T101 a T102 jsou navržena jako prefabrikovaná stavba technologických objektů z železobetonových prefabrikátů a panelů včetně prefabrikovaných záchytných a havarijních jímek. Pokud by v budoucnu vznikla potřeba na přemístění stanoviště na jiné umístění v rámci areálu TNS Stéblová, pak by to do jisté míry bylo možné. Využít by se daly záchytné a havarijní jímky a některé a dle konstrukčního řešení případně další prefabrikované části stavby.

   Navržené mobilní měnírny s výstupním napětím 3 kV DC se po ukončení provozu stejnosměrné trakční měnírny dají převést na jiné místo využití bez zbytečných nákladů na demolice budova apod.

   Uspořádání budov a technologické zařízení na pozemku TNS Stéblová tak, aby zůstal dostatečný prostor pro budoucí doplňované technologické zařízení. Tímto technologickým zařízením se myslí buď statické měniče pro síť 25 kV AC 50 Hz, nebo klasické zařízení pro trakční transformovnu. Pro technologii budoucí trakční transformovny byl ponechán volný prostor.

   Pozemní komunikace vně a uvnitř areálu elektrické stanice TNS Stéblová jsou navrženy tak, aby v případě konverze byly vhodně rozšířeny bez změny dispozic v té době již realizovaných pozemních komunikací navrhovaných v této stavbě.

   Garáž je navržena prefabrikovaná, aby ji v případě konverze bylo možné přesunout na jiné vhodné místo v rámci areálu TNS.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ
Stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro stavební povolení, pro provádění stavby a výkon autorského dozoru
Realizace 2021 – 2023
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. a SUDOP EU a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Lumíra Holešovského a Ing. Martina Množila