Popis projektu

Charakteristika stavby

Původní stav:

Původní silniční mostní objekt převádějící místní komunikaci (ulice K Nadjezu) šířky cca 6 m z Dluhonic k výpravní budově přes kolejiště výhybny Dluhonice se skládal ze dvou jendopolových mostů s podpěrou v kolejišti.

Původní most nevyhovoval z důvodu zatížitelnosti, nedostatečné podjezdné výšky a podpěra mostu byla překážkou pro rozšířeni kolejiště výhybny Dluhonice. Z tohoto důvodu byl původní most navržen k demolici a náhradě novým objektem.

Nový stav:

Nový mostní objekt, který převádí silniční a pěší dopravu k technologické budově výhybny Dluhonice a přilehlým nemovitostem, je situován cca 50 m blíže k Přerovu a navazuje tak na nově trasované nájezdové rampy.

Most je tvořen příhradovou ocelovou nosnou konstrukcí ze svařovaných profilů rozpětí 40,00 m, výšky 4,55 m, s dolní mostovkou ze spřažené ŽB desky nesenou příčníky z I profilu a s levostrannou chodníkovou konzolou rovněž se spřaženou ŽB deskou. Šířka vozovky na mostě je 4.0 m, šířka chodníku 1.5 m.

Spodní stavba je tvořena ŽB opěrami a navazujícími šikmými dilatovaná křídly tvaru úhlových zdí. Obě křídla jsou vedena přibližně rovnoběžně s tratí a slícována s opěrou pro navedení jízdy vlaku pro případ vykolejení.

Založení spodní stavby je provedeno v jílovitých sedimentech na vrtaných pilotách Ø 1200 mm.

Ocelová nosná konstrukce byla během výstavby svařena z montážních dílů na pracovní plošině v předpolí a vysunuta do definitivní polohy. Jako ztracené betonových spřažených desek byly použity inovativní GRP panely.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic s.o., Stavební správa východ
Stupeň dokumentace Projekt stavby
Realizace 2020 – 2021
Řešitelský tým odpovědný projektant Ing. Jan Černý