Popis projektu

Charakteristika stavby

Most byl vybudován jako novostavba na přeložce trati České Budějovice – Praha v rámci stavby „Modernizace trati Veselí nad Lužnicí-Tábor“-II.část, úsek Veselí nad Lužnicí-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“.

Mostní objekt se nachází mezi obcemi Doubí a Janov v okrese Tábor, kde nová stopa železniční trati v hlubokém zářezu přetíná migrační koridor na povrchu. Funkce mostu je překlenout novou železniční trať, zajistit migraci zvěře a převést účelovou komunikaci v zemědělské oblasti přes trať.

Návrh i realizaci ovlivňovali zvětralé až mírně zvětralé pararuly se systémem puklin a průniky vody nasměrovaných do zářezu. V rámci stavby byl původní projekt, který uvažoval s vybudováním monolitické železobetonové klenby hlubině založené přepracován na klenbu prefabrikovanou založenou plošně. Plošné založení umožnil geometrický tvar klenby složené ze třech segmentů, dvou patkových a jednoho klenbového. Toto řešení, kdy je střednice v patě kolmá k podloží, nevyvolává vodorovné síly do zvětralé horniny.

Železniční trať je přemostěná klenbou o rozpětí 16 m, na délce trati 83 m. Šířka prostoru na povrchu pro migraci a komunikaci je 60 m. Zvláštností mostu je netradiční podoba ochrany proti dotyku se živými částmi troleje v podobě rozšíření obou krajních kleneb. Ty byly navíc na žádost investora tvarově uzpůsobené ve výrobně tak, aby esteticky dotvářeli podobu portálů s křídly, která jsou rovněž tvarově uzpůsobena plynulému přechodu zásypu mostu.

Celkem bylo na stavbu mostu použito 29 plných prstenců klenby a 4 dvojice patkových prefabrikátů, které vytvářejí rovnoběžná křídla. To znamená, že na stavbu bylo dovezeno 95 železobetonových prefabrikátů šířky 2.5 m, z toho 66 bylo patkových, které byly na rubu na stavbě monoliticky rozšířeny. Během výstavby ve fázi otevřených výkopů došlo na dvou místech k menším sesunům zvětralé horniny. Podloží pod základovou spárou bylo proto dodatečně stabilizováno trvalými zemními kotvami.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel STRABAG a.s.
Stupeň dokumentace Realizační dokumentace stavby (RDS)
Realizace 2021
Řešitelský tým odpovědný projektant Ing. Marián Hollý, Ing. Ladislav Dorazil, Monika Vybíralová