Popis projektu

Charakteristika stavby

Návrh stavby řeší rekonstrukci a stavební úpravy silnice II/455 v rozsahu od křižovatky se silnicí III/4578 (obec Supíkovice) po křižovatku se silnicí I/44 (obec Písečná). Délka řešené trasy je 5,27 km.

Součástí stavby je vybudování nových autobusových zálivů, rekonstrukce a výstavba nových chodníků, rekonstrukce mostu ev.č. 455-001, opěrná zeď podél vodního toku Kunětičky, přeložka plynovodu, nové rozvody veřejného osvětlení a úprava stávajícího veřejného osvětlení, přeložky nadzemních vedení kabelů CETIN.

V neposlední řadě jsou součástí taktéž úpravy všech navazujících místních komunikací a sjezdů ze silnice II/455, které budou upraveny v nejnutnějším rozsahu s ohledem minimální změnu nivelety silnice.

Po ověření šířkových možností rekonstrukce silnice s ohledem na stávající stav, bylo investorem rozhodnuto o sjednocení silnice na kategorii S6,5.

Všechny chodníky a autobusové zastávky jsou řešeny bezbariérově. Samozřejmostí je provedení nového vodorovného a svislého dopravního značení.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), Projektová dokumentace pro stavební povolení (PDSP), Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), Autorský dozor (AD)
Realizace 04/2018 – 12/2018
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Lumíra Holešovského