Popis projektu

Charakteristika stavby

Stavba „ Rekonstrukce tramvajové tratě do Komárova v úseku od zastávky Konopná po smyčku Komárov – stavební úprava “ řeší rekonstrukci cca 440m dlouhého dvoukolejného úseku tramvajové trati mezi zastávkami Konopná a Komárov.

Stavba zahrnuje rekonstrukci (výměnu) kolejového roštu v koleji č.1 od označníku zastávky Konopná (směr smyčka) po začátek výhybky smyčky Komárov v celkové délce 443,8m. V koleji č.2 od označníku zastávky Konopná (směr smyčka) po označník nástupní zastávky Komárov v celkové délce 414,4m.

Stavba řeší odstranění kolejového roštu včetně vrstvy štěrku do úrovně spodní hrany pražců. Zřízení nového kolejového roštu sestávající z kolejnic tvaru S49 a nových předpjatých betonových pražců se systémem pružného upevnění. Kolejnice budou opatřeny pryžovými bokovnicemi pro sní-žení emise hluku a dále taky kolejnicovým příčným propojením. Kolej bude zřízena jako bezstyková s otevřeným tramvajovým svrškem.

Stavba dále řeší stavební úpravy tramvajového mostu přes vodoteč Ponávka. Součástí těchto stavebních úprav je rekonstrukce izolace, betonové spádové vrstvy a odvodnění.

Součástí stavby jsou dále úpravy zabezpečovacího zařízení (demontáž a následná montáž venkovních prvků zařízení ovládání výměny) a také úpravy stávajícího trakčního vedení s ohledem na směrovou a výškovou úpravu kolejí oproti stávajícímu stavu.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Dopravní podnik města Brna, a.s.
Stupeň dokumentace RDS
Realizace 2013
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Kamila Pura