Project Description

Charakteristika stavby

Stavba „ Rekonstrukce tramvajové tratě do Komárova v úseku od zastávky Konopná po smyčku Komárov – stavební úprava “ řeší rekonstrukci cca 440m dlouhého dvoukolejného úseku tramvajové trati mezi zastávkami Konopná a Komárov.

Stavba zahrnuje rekonstrukci (výměnu) kolejového roštu v koleji č.1 od označníku zastávky Konopná (směr smyčka) po začátek výhybky smyčky Komárov v celkové délce 443,8m. V koleji č.2 od označníku zastávky Konopná (směr smyčka) po označník nástupní zastávky Komárov v celkové délce 414,4m.

Stavba řeší odstranění kolejového roštu včetně vrstvy štěrku do úrovně spodní hrany pražců. Zřízení nového kolejového roštu sestávající z kolejnic tvaru S49 a nových předpjatých betonových pražců se systémem pružného upevnění. Kolejnice budou opatřeny pryžovými bokovnicemi pro sní-žení emise hluku a dále taky kolejnicovým příčným propojením. Kolej bude zřízena jako bezstyková s otevřeným tramvajovým svrškem.

Stavba dále řeší stavební úpravy tramvajového mostu přes vodoteč Ponávka. Součástí těchto stavebních úprav je rekonstrukce izolace, betonové spádové vrstvy a odvodnění.

Součástí stavby jsou dále úpravy zabezpečovacího zařízení (demontáž a následná montáž venkovních prvků zařízení ovládání výměny) a také úpravy stávajícího trakčního vedení s ohledem na směrovou a výškovou úpravu kolejí oproti stávajícímu stavu.