Popis projektu

Charakteristika stavby

Nová opěrná zeď se nachází v oblouku trati před žst. Zábřeh na Moravě. Návrh optimalizovaného řešení trati se výrazně odchýlil od stávajícího vedení. Nová trasa se zároveň výrazně posunula k břehové hraně Moravské Sázavy. Pro podchycení tělesa trati a pro zmenšení záboru pozemků byla navržena v km 39,042-39,232 opěrná zedˇ.

Jedná se o monolitickou železobetonová úhlová zeď. Vzhledem k  vysoké hadině spodní vody je zeď založena na pilotách opřených o skalní podloží. Délka zdi je 192,2 m, složená z dilatačních celků a 10 m. Po délce jsou jednotlivé dílce vzájemně odkloněny, vytvářejí polygon kopírující oblouk koleje. Z důvodu dodržení min. vzdálenosti 5,0m od břehové hrany je konstrukce zdi v délce cca 80,0 m řešena s oboustranně vyloženou konzolou.  V délce cca 110m je klasická úhlová zeď. Výška zdi cca 7,0m . Navržené piloty délky 7,0m.

V celé délce zdi je osazena protihluková stěna výšky 2,5m. Na zdi jsou osazeny stožáry trakčního vedení, přes svorníky zabudované do zdi. PHS obchází stožáry ve výklencích.

K zajištění stávající koleje v době realizace byly použity štětové stěny v délce cca 100m, které byly po vybudování zdi demontovány.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel České dráhy s.o., DDC o.z., Stavební správa Olomouc
Stupeň dokumentace Projekt stavby (2002)
Realizace 2014 – 2015
Řešitelský tým Odpovědný projektant opěrné zdi Ing. Robert Závodský