Popis projektu

Charakteristika stavby

Projekt řeší změnu stávající průsečné křižovatky na silnici I/47 v Hranicích na Moravě (vysoce frekventovaná trasa Ostrava – Olomouc) na křižovatku okružní. Na silnici jsou pro provoz vozidel využívány pro každý směr jízdy dva pruhy – proto je okružní křižovatka navržena jako dvoupruhová.

Vlastní vozovka okruhu je navržena jako živičná. Střední ostrov má průměr 40,0 m. V ose silnice I/47 jsou střední dělící pásy provedeny v délce cca 150,0 m a 90,0 m, v šířce 1,5 m. Díky těmto parametrům nově navržená okružní křižovatka vyhovuje pro průjezd cca 15 000 – 20 000 vozidel za 24 hodin i dalšímu výhledu v letech 2005–2010.

V souvislosti s popsanými úpravami jsou dotčeny i stávající inženýrské sítě. Jsou upraveny v souladu s požadavky jejich jednotlivých správců, resp. majitelů.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel LIDL Česká republika, v. o. s.
Stupeň dokumentace Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), Zadávací dokumentace stavby (ZDS)
Realizace 2003
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MCO a. s. pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Lumíra Holešovského