Project Description

Charakteristika stavby

Projekt řeší změnu stávající průsečné křižovatky na silnici I/47 v Hranicích na Moravě (vysoce frekventovaná trasa Ostrava – Olomouc) na křižovatku okružní. Na silnici jsou pro provoz vozidel využívány pro každý směr jízdy dva pruhy – proto je okružní křižovatka navržena jako dvoupruhová.

Vlastní vozovka okruhu je navržena jako živičná. Střední ostrov má průměr 40,0 m. V ose silnice I/47 jsou střední dělící pásy provedeny v délce cca 150,0 m a 90,0 m, v šířce 1,5 m. Díky těmto parametrům nově navržená okružní křižovatka vyhovuje pro průjezd cca 15 000 – 20 000 vozidel za 24 hodin i dalšímu výhledu v letech 2005–2010.

V souvislosti s popsanými úpravami jsou dotčeny i stávající inženýrské sítě. Jsou upraveny v souladu s požadavky jejich jednotlivých správců, resp. majitelů.