Popis projektu

Charakteristika stavby

Předmětem dokumentace je zpracování tzv. přípravné dokumentace (PD) v souladu s interní směrnicí objednatele GŘ SŽDC č.11/2016, která současně splňuje parametry dokumentace pro územní řízení (DÚR) dle vyhlášky 499/2006 Sb.

Stavba je dílčí částí širšího záměru modernizace trati Brno – Přerov, v rozsahu podle schválené Studie proveditelnosti ve variantě M2. Varianta M2 byla vybrána jako nejvhodnější na základě posouzení ekonomické efektivnosti rozhodnutím Centrální komise Ministerstva dopravy ČR dne 1.9.2015. Do další přípravy došlo k rozdělení do 5 staveb. Předmětem společného zadání je zdvoukolejnění, zvýšení traťové rychlosti na 200 km/hod, zajištění komfortu pro cestující, dosažení třídy zatížitelnosti D4, prostorové průchodnosti podle ložné míry UIC GC, zrušení všech železničních přejezdů, zvýšení kapacity dráhy pro dálkovou i regionální osobní i nákladní dopravu a úpravě dalších parametrů odpovídající zařazení tratě do systému celostátních tratí TEN-T.

Stávající stav: Trať Kojetín – Chropyně – Věžky – Přerov je částí celostátní dráhy Brno – Přerov, která je v tomto úseku jednokolejná s rozchodem kolejí 1435 mm, elektrizovaná stejnosměrnou trakční soustavou 3kV, traťová třída zatížení je v stávajícím stavu D4 (22,5 t na nápravu; 8 t na běžný metr vozu). Stávající nejvyšší traťová rychlost činí v úseku Kojetín – Přerov 100 km/h, rychlosti jsou dále snižovány místními omezeními. Zábrzdná vzdálenost je pro celý úsek Přerov – Nezamyslice stejná, 700 metrů. Co se týče délky vlaků, největší délka vlaků dálkové osobní dopravy je 215 metrů, regionální/zastávkové osobní dopravy 180 metrů a délka vlaků nákladní dopravy je stanovena na 506 metrů. Organizování a provozování drážní dopravy na trati podléhá předpisu SŽDC D1, odpovědnou organizací za řízení provozu je PO Přerov a je zde zaveden obousměrný provoz. Ve výchozím stavu se v rámci modernizovaného úseku tratě Kojetín – Přerov nachází celkem tři mezistaniční úseky a to Kojetín – Chropyně, Chropyně – Věžky a Věžky – Přerov. Z pohledu dopraven se v rámci modernizovaného úseku tratě Kojetín – Přerov nachází celkem tři železniční stanice – žst. Kojetín, žst. Chropyně a žst. Věžky. Dále jsou nevyhnutelně součástí modernizované oblasti i krátké přiléhající úseky tratí připojených do žst. Kojetín. Jedná se o trať Valašské Meziříčí – Kojetín, v traťovém úseku Kojetín – Kroměříž a trať Kojetín – Tovačov, v traťovém úseku Kojetín – Lobodice.

Nový stav: Modernizovaná železniční trať ovlivní uspořádání krajiny. Za rozhodující objekty se dají považovat stavební objekty železničního spodku, železničních mostů, Němčického tunelu (předevších jeho portálů a oblasti předportálí), pozemní komunikace, nástupiště, protihlukové objekty, pozemní stavební objekty a přístřešky na zastávkách.

Hlavní stavební práce předmětné stavby jsou navrženy v celkovém rozsahu 9 579 m v novém žel. km 61,597 – 71,176 mezi žel. stanicemi Nezamyslice a Kojetín, v jejichž prostoru se uvažují pouze technologické úpravy a drobné stavební práce. Celková délka stavby je 11 395m (nový žel. km 60,881 – 72,276) Vlastní rekonstrukce žel. stanic Nezamyslice a Kojetín bude součástí jiných – navazujících staveb. Nové řešení tratě v převážné délce opouští stávající těleso a stává se novostavbou. Stavba zahrne plnou škálu profesí železničního stavitelství. Součástí stavby jsou 2 železniční zastávky – Němčice nad Hanou a Měrovice nad Hanou. Původní železniční stanice bude zrušena a nahrazena odbočkou.

Určujícím liniovým prvkem je těleso železničního spodku s kolejištěm železničního svršku. Nový kolejový rošt bude tvořen kolejnicemi 60 E2 na betonových pražcích s pružným bezpodkladnicovým upevněním. Nejvýraznější stavbou žel. spodku je nový dvoukolejný hloubený Němčický tunel délky 747,1 m překonávající svah kopce Kozlov. Konstrukcí se jedná o železobetonový monolitický jednolodní rám obalený hydroizolací proti spodní vodě a zemní vlhkosti. Na jeho portály navazují zárubní stěny z vyztužených zemin. K dalším rozhodujícím stavbám železničního spodku patří nástupiště. Jedná se vždy o dvě jednostranná nástupiště délky 140 m a šířky 4 m s výškou nástupní hrany 0,55 m nad temenem kolejnice. Nedílnou součástí stavby jsou novostavby mostních objektů překonávající vodoteče a komunikace II. a III. třídy, místní a účelové komunikace; v km 64,508 je navržen podchod pro cestující. Konstrukce mostních objektů jsou navrženy dle potřeby a podmínek – železobetonový uzavřený rám, železobetonový polorám, ocelová spřažená konstrukce nebo spřažená ocelo-betonová konstrukce. Největším mostním dílem je estakáda o délce 134 m překonávající potok Žlebůvka a komunikaci II/433.

Orientační náklady – celkové investiční náklady (CIN) činí 6,705 mld. korun českých.

Vizualizace záměru je dostupná zde.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic, státní organizace
Stupeň dokumentace Dokumentace pro území rozhodnutí DUR
Realizace 2023 – 2026
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., SUDOP Praha a.s. a Metroprojekt Praha a.s. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Petra Jemelky (MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.)