Popis projektu

Charakteristika stavby

Dokumentace pro společné povolení je zpracována na základě předchozího projektového stupně – záměru projektu (ZP). Schvalovací doložka Ministerstva dopravy k ZP investiční akce (dopis č.j. MD-16375/2021-910/2 ze dne 2.6.2021).

Náplní stavby „Rozšíření odstavných kapacit ŽUP – lokalita Malletova“ je vybudování nového kolejiště, napojeného do tratí odb. Balabenka – Praha hl. n. (koleje č. 302 a 301), odb. Balabenka – Praha Masarykovo nádraží (kolej č. 401) a do žst. Praha-Libeň.

Hlavním cílem stavby je zřízení odstavných kapacit pro krátkodobé obraty vlaků, které budou využívány pro sedlové a noční odstavy. Návrhové řešení odstavných ploch umožní též základní provozní ošetření odstavovaných souprav v oblasti Nového spojení, napojené do směrů Praha hl. n. a Praha Masarykovo nádraží. Odstavné kapacity umožní obraty a odstavování souprav vlaků přijíždějících z jižní části uzlu Praha (zejména směr České Budějovice – Benešov u Prahy – Praha hl.n.) a linky končící v žst. Praha Masarykovo nádraží. Tímto dojde ke snížení neproduktivních soupravových jízd vlaků do stávajících míst odstavování a obratů. Tím bude zároveň snížen počet vlaků jedoucích neproduktivně přes odb. Balabenka, čímž dojde k jejímu odlehčení a přispěje tak ke snížení vzájemného zpožďování vlaků a perspektivně umožní zavést další linky přes odb. Balabenka. Dalším cílem je vybudovat alternativní spojení Praha hl. n. – Praha-Libeň pro operativní potřeby provozu v uzlu Praha, včetně napojení vlečky ČD (OCÚ).

Nový areál údržby je navržený na území hl. m. Prahy, na rozhraní městských částí Praha 3, Praha 8 a Praha 9. Lokalita leží ve svahu, vymezeném ze severozápadu údolím Vltavy a z jihovýchodu terénní hranou vedoucí lokalitami Ohrada a Balkán. Územím procházejí trati Praha Vysočany – odb. Balabenka – Praha hl. n., odb. Balabenka – Praha Masarykovo nádražní obvod Sluncová a také staniční koleje 900.+901. žst. Praha-Libeň.

V navrhovaném stavu bude obvod Malletova vybaven třemi dopravními kolejemi ve vjezdovo-odjezdové skupině a devíti dopravními kolejemi pro odstavení souprav. Dále jsou zde umístěny manipulační koleje pro potřeby posunu a zároveň řešení boční ochrany dráhy.

Návrhové kolejiště se stane součástí ŽST Praha Masarykovo nádraží jako její nový obvod Malletova.

Pro příjezd silničních vozidel k provozně technologickému objektu, k nové spínací stanici a k odstavným kolejím kolejiště Malletova je navržena nová veřejně nepřístupná účelová komunikace, která umožní i zavážení technologických zařízení včetně traf, odvoz odpadků a zásobování. Komunikace musí překonat nadjezdem jednokolejnou trať Praha-Libeň – Praha Masarykovo nádraží obvod Malletova a je napojena na stávající místní obslužnou komunikaci ulici Malletova.

Pro přístup k soupravám a usnadnění vnitřního čištění, jejich zásobování (doplňování hygienických potřeb, cateringu apod.) jsou mezi dvěma dvojicemi kolejí se zařízením pro hygienickou údržbu navrženy zpevněné plochy (neveřejná nástupiště).

V areálu se bude rovněž nacházet nová provozně technologická budova, která bude nabízet prostory pro technologie zajišťující provoz areálu a pro zázemí dopravců a podpůrných firem (úklid, catering). Dále bude vybudována nová spínací stanice. Celý areál bude zabezpečen novým oplocením.

V rámci stavby je navržen nový silniční nadjezd, nový propustek a pro zajištění prostorové polohy nových kolejí jsou navrženy tři nové opěrné zdi a rekonstruována jedna zárubní zeď. Další tři opěrné zdi jsou navrženy pro zajištění silničních ramp v předpolích silničního nadjezdu.

Zabezpečení provozu dráhy a přenos informací zajistí slaboproudé technologie, napájení trakčních vedení i netrakčních odběrů řeší silnoproudá technologie. V rámci stavby je navrženo nové staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie – typu elektronické stavědlo. To bude navázáno na staniční zabezpečovací zařízení ŽST Praha Masarykovo nádraží. Obvod Malletova bude dálkově ovládán z CDP Praha, případně též z pracoviště pohotovostního výpravčího ŽST Praha Masarykovo nádraží. Trakční vedení bude provedeno stejnosměrnou proudovou soustavou 3kV DC připravenou na plánovaný přechod na 25 kV AC. Vedení kabelů bude systémově umístěno v síti kabelovodů.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ
Stupeň dokumentace DUSP + PDPS
Realizace Předpoklad 02/2025 – 03/2027
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Kamil Pur