Listopad 30 2023

Předání projektové dokumentace na akci „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“

Dne 30 .11. 2023 jsme SŽ, s.o. předali projektovou dokumentaci ve stupni „prováděcího projektu“ na akci „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“. Jedná se o výrazné rozšíření, doplnění a modernizaci stávajícího areálu CDP v Přerově.

V projektu bylo řešeno:

  • Přístavba ke stávající budově CDP
  • Centrální parkoviště (včetně navazujících zpevněných ploch a nových vjezdů do areálu)
  • Energocentrum (zajišťující provoz nové a stávající budovy CDP v případě výpadku dodávky elektrické energie)
  • Garáže pro nákladní služební vozidla
  • Venkovní relaxační plochy
  • Úpravy a přeložky stávajících inženýrských sítí, nové oplocení, venkovní osvětlení

Nová budova CDP bude provozně a dispozičně propojena se stávajícím objektem a bude sloužit pro umístění dispečerských řídících sálů vybavených nejnovější velkoplošnou zobrazovací LED technologií. Nejvyšší podlaží budovy bude určeno pro dispečerské sály, které budou řídit plánovanou vysokorychlostní trať (VRT) v ČR. Ve 2.NP bude nové datové centrum funkčně propojené se stávajícím objektem CDP. Zázemí zaměstnanců je navrženo v přízemí (šatny, umývárny, sportovně relaxační místnost) a navazuje na hlavní vstup do objektu. Stávající dispečerské řídící sály ve „staré“ budově budou modernizovány a využity jako záložní sály, školící sály a krizový sál.

Celý areál je navržen a koncipován jako neveřejný, s vysokým stupněm střežení a ochrany proti nepovolenému vstupu cizích osob. Po realizaci bude možné z budovy CDP monitorovat a řídit vlakový provoz na Moravě. Obdobným způsobem je z budovy CDP v Praze řízen vlakový provoz v Čechách.