Prosinec 11 2020

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n., SO 2-20-02 Železniční most v ev. km 177,891

V rámci rekonstrukce traťového úseku byla v koleji č. 1 dokončena výstavba nové konstrukce mostu v ev. km 177,891. Nová konstrukce v koleji č. 2 bude realizována v 1. polovině roku 2021.

Stavební objekt se nachází na křížení dvoukolejných tratí Praha hl. n. – Benešov u Prahy a Praha Vršovice – Praha Malešice. Původní přemostění bylo z roku 1925. Jednalo se o kamennou spodní stavbu, na které byly uloženy 2 ocelové plnostěnné nýtované mosty s prvkovou mostovkou. Rozpětí konstrukcí bylo 14,3 m, úhel křížení 51°, volná výška pod mostem 5,08 m. Obě trati byly elektrifikované 3 kV soustavou.

Pro zvýšení traťové rychlosti na 120 km/h byl navržen posun nivelety kolejí, který v místě mostu dosahuje až 3,5 m vlevo trati. Pro umístění standartní trakční soustavy byl navržen zdvih nivelety o 2,0 m a zahloubení trati pod mostem o 0,24 m. Nové přemostění je šikmé s úhlem křížení 48,32°. Kolmá světlost otvoru je 11,0 m, délka přemostění 14,73 m.

Nová konstrukce byla pro minimalizaci konstrukční výšky navržena jako ocelová trámová vetknutá do železobetonových opěr. V příčném směru se konstrukce skládá z 5 hlavních nosníků v osové vzdálenosti 1,0 m a mostovky. Na vnější hraně mostu je dále podélný výztužný nosník tvaru obráceného „T“ a podélná pásová výztuha mostovky. Hlavní nosníky mají dolní pásnici 40×400 mm, horní pásnici tvoří plech tl. 30 mm. Dolní pásnice je ve střední části v délce 8,0 m vodorovná, dále směrem k opěrám klesá na délce 3,36 m o 1,0 m. Uprostřed rozpětí je konstrukční výška 750 mm. Nejnižší místo je v místě náběhu, kde má konstrukce výšku 590 mm. V místě uložení je výška nosníků 1600 mm. Rozpětí mostu je 16,33 m, celková délka nosníků je 17,2 m. Nosníky jsou vetknuty do železobetonových opěr pomocí spřahovacích trnů a dále pomocí otvorů, kterými bude provlečena příčná výztuž.

Nosná konstrukce je svařená z oceli S 355, hmotnost mostu je 2×48,8 t.

Opěry jsou železobetonové tl. 1,2 m, založené na pilotách průměru 1,22 m, délky 12,0 m. Pro zmonolitnění rámových rohů s ocelovou konstrukcí byl použit samozhutnitelný beton C45/55. Na opěry navazují rovnoběžná železobetonová křídla a dále šikmá svahová křídla z armovaných zemin.