Červenec 21 2022

O krůček dál k výstavbě nadjezdu na ulici Holická v Olomouci

V předcházejících týdnech došlo k nabytí právní moci u tří stavebních povolení týkajících se stavby „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“, kterou naše společnost projektovala ve stupni pro stavební povolení a provádění stavby.

V rámci této stavby je navržena novostavba silničního nadjezdu nahrazující původní úrovňový přejezd trati Přerov – Olomouc v křížení s ulicí Holická (silnice III/03551) v Olomouci. Vzhledem k vysoké frekvenci provozu vlaků na této trati, si většina obyvatel Olomouce využívající tuto silniční zkratku vybudovala neblahý pocit, že pokaždé na přejezdu potkají projíždějící vlak a musejí čekat. Realizací nadjezdu dojde nejen ke zvýšení plynulosti silničního provozu, ale také ke zvýšení jeho bezpečnosti. V rámci stavby je navrženo nové směrové a výškové řešení silnice v délce cca 490 m. Samotné křížení bude realizováno vybudováním nového nadjezdu o třech polích se spřaženou ocelobetonovou spojitou konstrukcí ze svařovaných nosníků s rozpětím polí 19, 29,5 a 19 metrů.

Nezbývá tedy nic jiného, než doufat, že v brzké době Správa železnic zahájí proces výběru zhotovitele a dojde k samotné realizaci této velmi důležité stavby, na kterou mnoho občanů města Olomouce netrpělivě čeká.