Říjen 25 2017

Modernizace trati Brno – Přerov na 200 km/hod

Dne 25. 10. 2017 se uskutečnilo vstupní všeobecné jednání při zahájení projektových prací na zpracování dokumentace pro územní řízení stavby „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov.  Zástupce všech drážních složek, dotčených organizací a místní samosprávy seznámili projektanti s rozsahem a koncepcí stavby.

Stavba je dílčí částí širšího záměru modernizace trati Brno – Přerov, v rozsahu podle schválené Studie proveditelnosti. Předmětem zadání je zdvoukolejnění, zvýšení traťové rychlosti až na 200 km/hod, komfortu pro cestující, kapacity a úpravě dalších parametrů odpovídající zařazení tratě do systému celostátních tratí. Hlavní stavební práce budou navrženy v celkovém rozsahu cca 16 km. Stavba zahrnuje rekonstrukci žel.st. Kojetín, žel.st. Chropyně, náhradu žel.st. Věžky zastávkou, zapojení do zhlaví žel.st. Přerov v oblasti Lověšic a rekonstrukci mezilehlých traťových úseků. Stavba se nachází v Olomouckém kraji (okres Přerov) v k.ú. Kojetín, Vlkoš u Přerova, Věžky u Přerova, Bochoř, Lověšice u Přerova, Přerov a Zlínském kraji (okres Kroměříž) v k.ú. Chropyně. Stavba zahrne plnou škálu profesí železničního stavitelství. Veškeré stavby a zařízení budou zřízeny jako nové nebo projdou zásadní rekonstrukcí. Stávající trasování bude zachováno, dojde k rozšíření železničního tělesa za účelem zdvoukolejnění. Všechny žel. přejezdy budou zrušeny, některé z nich nahrazeny mimoúrovňovým křížením. V rámci realizace trakčního vedení dojde k posunu rozhranní napájecích soustav do oblasti této stavby. Trať bude vybavena pokročilým typem zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudou technologií a rozvody. Součástí akce budou další stavební opatření vyvolaná územně-technickými vazbami, především přeložky sítí, komunikací a protihluková opatření.

Projektové práce včetně rozsáhlé inženýrské činosti bude řídit v roli generálního projektanta společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., která především díky dlouholetým zkušenostem a odborné kvalifikaci uspěla se svými partnery ve veřejné soutěži na zpracování nejen této zakázky. V červenci tohoto roku se rozběhly práce na navazující obdobné zakázce ke stavbě „Modernizace trati Brno – Přerov, 4. stavba Nezamyslice – Kojetín.