Prosinec 05 2022

Koncept nové vysokorychlostní tratě

Téměř rok usilovné práce rozsáhlého týmu projektových specialistů přineslo své ovoce v podobě konceptu díla stavby „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov“, známého pod názvem VRT Moravská brána II. Dílčí termín je splněn v požadované skladbě dokumentace i podrobnosti zpracování.

Nezvykle rozsáhlý tým odborníků, vedený společností MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., zajistil veškeré činnosti nezbytné pro další zdárný průběh zakázky. Byl proveden předběžný inženýrsko-geologický průzkum, geodetická doměření, průzkumné a zjišťovací práce všeho druhu vč. snímání celé lokality stavby dronem. Především však byl projektanty klíčových profesí zpracován koncepční návrh celé stavby jako podklad pro další projektový rozvoj DÚR a předjednání dokumentace.

Dle tohoto výstupu experti právě připravují 3D model a vizualizace pro schůzky s novým nebo staronovým vedením měst, obcí a jejich občany. Naslouchat budou podnětům celkem v 17 obcích na trase.

Neopomenutelnou problematikou je péče o zájmy životního prostředí, které se věnuje jeden s klíčových subdodavatelů – společnost Ecological Consulting a.s. Stavba se svou realizací a provozem dotkne oblastí s tím nejvyšším stupněm ochrany – evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Vlastní stavba VRT vyvolá nezbytné úpravy stávající infrastruktury v území – např. přebudování dálničního sjezdu, přeložka nejkapacitnějšího českého vodovodu a mnoho dalších ojedinělých a unikátních řešení, která je nutné s vlastníky dotčených stávajících zařízení a staveb do detailu prodiskutovat.

Projektanti i zástupci investora mají ambiciózní společný cíl, za dalších 11 měsíců připravit a předjednat kompletní dokumentaci EIA a dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění této, téměř 50 km dlouhé, stavby.