Květen 03 2019

Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc

Mnohamiliardová stavba od studie proveditelnosti až po výběr zhotovitele stavby za 5,5 let?

ANO, JDE TO I U NÁS!!!

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s ve spolupráci s firmou SUDOP Praha a.s. a firmou SUDOP EU a.s. se podařil téměř zázrak. V době, kdy legislativní prostředí ve stavebnictví a vývoj v oblasti železnice přináší sebou mnoho změn, které je nutno implementovat do zpracování projektových dokumentací a výkonu inženýrské činnosti, jsme úspěšně „dotáhli“ stavbu s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“ – vypsanou za 3,66 mld. Kč. – k realizaci výběrového řízení na zhotovitele stavby za stěží uvěřitelných 5,5 let (tj. 1973 dní).

V říjnu 2013 jsme zahájili práce na zpracování Studie proveditelnosti Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk – Olomouc, která byla odevzdána včetně zapracovaných připomínek v květnu 2015.

Ke konci téhož roku jsme opět zahájili práce na zpracování záměrů projektů a přípravných dokumentací (dokumentace pro územní řízení DUR), a to pro úseky Uničov (včetně) – Olomouc, Libina – Uničov a Šumperk – Libina (mimo). Pro každý úsek byla vypracována samostatná dokumentace.

Kompletní dokumentace DUR pro úsek Uničov (včetně) – Olomouc byla ve schválené podobě předána Správě železniční dopravní cesty, s.o., zastoupenou Stavební správou východ, v prosinci roku 2016.

Koncem roku 2017 jsme uspěli i v soutěži na zpracovatele projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Samotné práce na projektu stavby (dokumentace pro stavební povolení vč. realizační dokumentace) byly zahájeny v lednu následujícího roku.

Do zpracování tohoto nejvyššího stupně dokumentace železniční stavby bylo vyjma vyhotovení podrobné dokumentace pro provádění stavby třeba zapracovat celou řadu nových skutečností, které vznikly v mezidobí od vypracování dokumentace pro územní řízení a zahájení prací na projektu stavby (1 rok).

Během této doby byla například upravena předpisová základna SŽDC, s.o., zejména výnos k zásadám technického řešení ETCS, který nově upravil a definoval kolejové řešení dopraven. Do dokumentace musely být dále promítnuty úpravy zohledňující podmínky a požadavky územního řízení a rozhodnutí, změny vlastnictví pozemků nebo změny a návaznosti na přípravu souvisejících staveb – tj. přípravy staveb přeložek distribučních sítí, včetně návrhu nové rozvodny ČEZ Distribuce a.s. v Uničově, přípravy stavby silničního obchvatu Uničova, přípravy staveb města Šternberk, ale i přípravy dalších samostatných staveb SŽDC, s.o. – např. Rekonstrukce výpravní budovy Šternberk.

Současně bylo na žádost zadavatele také třeba do dokumentace zapracovat i nové podmínky a požadavky definované pro dotčené území stavby, jako např. vyhlášení záplavových území vodního toku Oskava u města Uničov (březen 2017), které technicky znamenalo doplnit do stavby ochranná opatření železničního spodku pro minimalizaci dopadů povodní v souhrnné délce až 2 km.

Pevně věříme, že se úspěšně podaří v navazujících letech realizace stavby (předpokl. 2019 – 2021) a zejména následného zprovoznění a užívání stavby dosáhnout hlavních cílů, které vedly k přípravě tohoto rozsáhlého projektu – tj. ke zvýšení atraktivity železnice a podpory veřejné hromadné dopravy před dopravou individuální (k tomu má domoci zavedení traťové rychlosti až 160km/h), zvýšení bezpečnosti cestujících i železničního provozu (zavedení ETCS, zvýšení zabezpečení přejezdů, zajištění bezpečnějších přístupů cestujících na nástupiště).

Současně přitom dojde i ke snížení negativních vlivů z provozu železnice (zavedením elektrické trakce dojde ke snížení emisí CO2, odstraněním starých ocelových železničních mostů dojde při průjezdu vlaku ke snížení hlukové zátěže) a v neposlední řadě k celkovému zlepšení kultury cestování (bezbariérové přístupy, zatraktivnění výpravních budov, veřejných prostor a okolí železnice).

Na základě kvalitní spolupráce všech zainteresovaných stran – od Ministerstva dopravy ČR, SŽDC, s.o. Olomouckého kraje, až po zástupce dotčených měst a obcí se tak podaří vytvořit atraktivní dopravní službu pro obyvatele Olomoucka, Šternberska a Uničovska, která přivede nové cestující do vlaků a bude odpovídat požadovaným standardům na moderní a ekologické cestování v 21. století.