Říjen 07 2021

Slavnostní zahájení provozu I. etapy cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska (BEVLAVA)

Dne 10.9.2021 proběhlo slavnostní zahájení provozu na dílčí části cyklostezky realizované v rámci stavby „I. Etapa cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska“.  Tento úsek navazuje na v minulosti již zrealizované dílčí části cyklostezky BEVLAVA. Tato cyklostezka by měla v budoucnu umožnit propojení moravsko – slovenského příhraničí, od Beskyd, přes Bílé Karpaty až po Pováží. V rámci této I. etapy výstavby došlo k realizaci větve A a B. Začátek trasy je na hranici katastru Vsetína a obce Ústí, kde je stezka napojena na stávající cyklostezku „Bečva“. Následně stezka prochází intravilánem obce Ústí a pokračuje obcemi Leskovec, Valašská Polanka a Lužná. Základní šířka stezky je 3m, v místech kde nebylo možno se domluvit s vlastníky dotčených parcel, je stezka zúžena na 2~2,5m. Dominantní objekt tvoří lávka přes vodní tok Bečva (dvoupolový spojitý příhradový ocelový nosník se spřahující železobetonovou deskou) délky 58 m. Nejsložitějším místem na celé trase byl úsek v obci Leskovec – prostor, kde se vodní tok Senice nachází v blízkosti stávající železniční trati Vsetín – Horní Lideč. V tomto komplikovaném místě bylo nutno zřídit opěrnou zeď z drátko-kamenných košů (gabion) v délce 221m, výšky 1,25~3,75m.

Projektantem této stavby ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (DPS) a následně autorský dozor byla naše společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Stavbu realizovalo sdružení firem PORR a.s., COLAS CZ,a.s. a SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pro cyklisty je další pozitivní informací, že se v současné době zdárně blíží do cíle realizace větve C (úsek Valašská Polanka – Prlov), která tvoří boční rameno napojující se na páteřní trasu cyklostezky BEVLAVA. Následně na toto rameno bude napojena další síť cyklostezek, které naše společnost rovněž projektuje v rámci související stavby (III. etapy cyklostezky BEVLAVA na území obcí Hornolidečska), která je ve fázi vyhledávací studie. Dále stojí za podotknutí, že byl v předcházejících měsících schválen Výborem SFDI příspěvek pro realizaci II. etapy cyklostezky Bečva – Vlára – Váh na území obcí Hornolidečska. V rámci této II. etapy se naše firma podílela na realizaci úseku D (obec Lužná – hranice katastru Lidečko).

V závěru bychom chtěli poděkovat předsedovi Sdružení obcí Hornolidečska Josefu Daňkovi (starosta obce Valašská Polanka) za příkladné vedení této stavby z pozice zástupce investora.

Video z této I. etapy (větev A a B):