Popis projektu

Charakteristika stavby

Cílem stavby byla rekonstrukce více než deseti kilometrů železniční trati, jež prochází krajem Zlínským a Olomouckým. Původní zařízení a infrastruktura nevyhovovala požadavkům a nárokům moderní železniční dopravy.  Předmětem stavby bylo zvýšení rychlosti na části dvoukolejné železniční trati č. 280 Horní Lideč státní hranice – Hranice na Moravě, v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou včetně stanice Lhotka, která tento úsek dělí přibližně na poloviny.

V rámci stavby byl rekonstruován železniční svršek a spodek, včetně odvodnění. V celém úseku, bylo dosaženo traťové třídy zatížení D4/120 a prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC. Byly rekonstruovány všechny železniční mosty a propustky, vybudován nový podjezd pro převedení cyklostezky. Zcela byl přestavěn silniční nadjezd v km 17.3 spolu s navazujícími silničními rampami, z důvodu nedostatečné podjezdné výšky pro převedení trakce.

Návrhová rychlost trati po rekonstrukci je V100=140km/h, V130=145km/h, V150=145km/h a Vk=160km/h (profily V150 a Vk budou platné po zavedení ETCS).

V žst. Lhotka nad Bečvou byla provedena rekonstrukce celého kolejiště (rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně odvodnění, výhybkových zhlaví a zapojení vlečky spol. DEZA. Užitné délky hlavních a předjízdných kolejí byly prodlouženy a umožní průjezd nákladních vlaků délky 740m. Bylo rekonstruováno zařízení pro cestující – nové ostrovní nástupiště a podchod se zřízením bezbariérového přístupu na nástupiště, jeho zastřešení a informační systém.

V rámci stavby byla dále provedena rekonstrukce úrovňových železničních přejezdů, rekonstrukce trakčního vedení a ukolejnění, rekonstrukce sdělovacích, zabezpečovacích a silnoproudých zařízení a rozvodů včetně osvětlení.

V přednádraží žst. Lhotka nad Bečvou byly upraveny zpevněné plochy a osvětlení; byly realizovány stavební objekty protihlukových stěn omezující škodlivé účinky hluku z železniční dopravy.

Pro obec Lešná byl zřízen chodník pro pěší podél komunikace III. třídy č 03562 v délce 180m, který zlepší propojení vlakové a autobusové dopravy.

V žst. Lhotka byla zcela přestavěna výpravní a technologická budova. V průběhu stavby jsme jako generální projektant zpracovali, pro OŘ Olomouc,  projektovou dokumentaci na novou čekárnu a sociální zařízení, které bylo umístěno v technologickém objektu v původní releové místnosti. Realizaci se povedlo skloubit s hlavní investiční stavbou.  Rekonstrukce celého objektu je tak kompletní včetně navazujících terénních úprav a zpevněných ploch.

Základní údaje stavby

Začátek stavby:
Úpravy kabelizace km 14.895
Kolejové úpravy km 15.962
Konec stavby:
Kabelová trasa km 24.995
Kolejové úpravy km 24.238
Celková délka stavby včetně kabeláže: 10.10 km
Celková délka kolejových úprav činí: 8.276 km
Základní kapacitní údaje stavby
Délka kolejového svršku 60 E2 15700m
Délka kolejového svršku 49 E1 3500m
Počet nových výhybek 23ks
Mosty propustky:
Návěstní lávka 2 ks
Most  – podjezd pro budoucí cyklostezku 1 ks
Železniční mosty 4 ks
Železniční propustky 10 ks
Podchod v žst Lhotka 1 ks
Silniční nadjezd v km 17.3 1 ks
Zrušené propustky 8 ks
Protihlukové stěny v délce 1343 m
Úpravy výpravních budov v Hustopečích n Bečvou a v žst Lhotka
Komunikace a zpevněné plochy ve výměře cca 4000 m2

 

Zhotovitelem stavby byla „Společnost Hustopeče“ zastoupená vedoucím účastníkem STRABAG Rail a. s. a společníkem Elektrizace železnic Praha a. s. Investorem stavby pak byla Správa železnic, Stavební správa východ, a generálním projektantem společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.

Stavba byla zahájena dne 1. 6. 2019 a ukončena dne 30. 4. 2021.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa železnic s.o. , zastoupena Stavební správou Východ
Stupeň dokumentace Dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle směrnice S11 Projekt
Realizace 2019 – 2021
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Jiřího Maliny