Popis projektu

Charakteristika stavby

Stavba řeší přeložení stávající silnice II/459 východním směrem mimo zastavěné území města Horní Benešov, úpravu napojujících komunikací a chodníků. V rámci této stavby byl nově vytvořen přechod pro chodce tak, aby vyhovoval současným požadavkům na bezpečnost a bezbariérové užívání.

Stavba se nachází ve východní části města Horní Benešov. Začátek trasy je zvolen napojením na stávající silnici II/459 ve vzdálenosti cca 400 m od vjezdu do Horního Benešova (ul. Leskovská). Toto napojení je navrženo tak, aby zdůraznilo vedení hlavní komunikace. Konec trasy je zvolen v místě napojení na silnici II/459 v pasportním staničení km 17,1 v blízkosti stávající čerpací stanice. Součástí stavby bylo napojení i do ulic Masarykova a Šibeník. Součástí stavby mimo vlastní komunikace byly i potřebné přeložky inženýrských sítí.

Stavba obchvatu Horního Benešova byla dokončena v červenci 2023. Tento projekt byl zahájen v roce 2011 v rámci revitalizačních opatření po důlní činnosti. Vlastní stavba byla zahájena už v dubnu 2021 a vlastní realizace byla několikrát přerušena okolnostmi zjištěnými v průběhu realizace.

V průběhu stavby došlo k několika drobným změnám projektu, primárně v rámci úprav odvodnění komunikace, které byly výsledně zaneseny do dokumentace skutečného provedení.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Ministerstvo financí
Stupeň dokumentace DÚR, DSP, DPS, DSPS
Realizace 2021 – 2023
Řešitelský tým Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Tomáše Kureji