Popis projektu

Charakteristika stavby

Předmětem projektu byla „Oprava lávky pro pěší k ZŠ Vítězná“ v Litovli Lávka pro pěší byla opravena z důvodu jejího neuspokojivého stavebně technického stavu. Lávka byla postavena v roce 2000. Oprava lávky probíhala v roce 2020.

Opravovaná lávka se nachází na stezce pro zajištění pěšího propojení mezi školským areálem u gymnázia Jana Opletala a Základní školy Litovel – Vítězná 1250. Lávka přemosťuje vodní tok Dušní Morava a slouží i pro zavěšení a převedení výtlačného potrubí splaškové kanalizace.

Jedná se o trvalý mostní objekt o 3 polích (3 m + 19 m + 3 m), z hlediska statického působení se jedná o tři samostatné prosté nosníky.. Nosnou konstrukci tvoří 3×2 kusy parapetních prefabrikovaných atypických železobetonových nosníků výšky 1,48 m a šířky 0,40 m. Na dolní příruby nosníků jsou uloženy v příčném směru prefabrikované mostovkou železobetonové desky tloušťky 0,15 m. Celková šířka nosné konstrukce je 3,97 m. Délka mostu je 25,60 m.

Oprava lávky byla provedena z následujících důvodů:
Mostovková deska mezi parapetními nosníky byla pokryta dlažbou, která se odlepovala a byla popraskaná. Z tohoto důvodu docházelo k protékání vody přes mostovkovou desku i na dolní příruby parapetních nosníků. Neoprenová (elastomerová) ložiska byla již za svou životností a neplnila požadovanou funkci. Izolace nosné konstrukce byla poškozená a tím zcela nefunkční. Do konstrukce lávky celoplošně prosakovala voda. Voda prosakovala skrz spáry mezi prefabrikovanými příčnými mostovkovými deskami, kde způsobovala korozi výztuže desek a docházelo zde též k odlupování betonu z nosné konstrukce. Také chránička kanalizačního potrubí byla značně poškozena korozí.

Oprava lávky spočívala v odstranění betonové popraskané dlažby a odbourání vyrovnávací vrstvy betonu na mostovkových deskách. Na mostovkových deskách byla provedena spádová reprofilační vrstva, která tvoří též úžlabí pro odtok dešťové vody. Na neprofilační vrstvu se provedla stříkaná přímopochozí izolace. V rámci opravy proběhla také výměna ložisek a byly provedeny nové odvodňovače.
Nosná konstrukce a povrchy opěr se opatřily sanační maltou a nátěry. Na konstrukci se umístila nová chránička splaškové zavěšené kanalizace a chráničky pro veřejné osvětlení a internet.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 781 01 Litovel
Stupeň dokumentace DSP+PDPS
Realizace 2020
Řešitelský tým Odpovědný projektant mostu Ing. Petr Hanzlík