Popis projektu

Charakteristika stavby

Účelem stavby bylo nahradit původní obloukový silniční most přes řeku Moravu novou únosnější mostní konstrukcí s vyšší polohou podhledu nosné konstrukce pro převedení povodňových průtoků.

Stavba se skládala ze stavebních objektů demolice původního mostu, objektu řešícího úpravy pozemní komunikace, objektu  nového  mostu a objektu nového chodníku.

V blízkosti mostu se nacházely  inženýrské sítě, které bylo třeba ochránit. Zejména vysokotlakový a středotlakový plynovod, kabely TELEFONICA O2, vedení VVN.

Součástí projektu bylo oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb. a rovněž návrh opatření na zajištění ochrany zvláště chráněného druhu živočicha – mihule potoční žijící v náplavech pod mostem – řešení záchranného transferu.

Nosnou konstrukci mostu tvoří ocelové celosvařované parapetními nosníky s ocelovými příčníky spřaženými se železobetonovou mostovkovou deskou. Na povodní straně mostu je na konzololách příčníků nesen veřejný chodník. Délka nosné konstrukce je 25,5m, šířka mostu 11,67m.

Opěry jsou gravitační, založené s ohledem na složitou geologii na velkoprůměrových vrtaných pilotách délky 9,0m.

Stavba byla řešena včetně inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a zajištění povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů.

Detaily projektu

Kategorie
Objednatel Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc
Stupeň dokumentace dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+ PDPS), autorský dozor
Realizace 2010 – 2011
Řešitelský tým odpovědný projektant Ing. Pavel Michálek