Emailová doložka

Obsah uvedené emailové zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (dále jen „společnost“) tímto výslovně stanoví, a to bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností, a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost, ze kterého by bylo možné usuzovat na právní jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zástupci společnosti.

Společnost se dále zavazuje jednat tak, a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohl být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. Společnost se řídí mj. etickým kodexem, jehož znění je dostupné na https://moravia.cz/o-spolecnosti/compliance-program/. Znění Etického kodexu je společnost oprávněna jednostranně měnit a je povinna aktuální znění zveřejnit na svých webových stránkách. Smluvní strana je srozuměna s požadavkem beztrestného jednání a zavazuje se vždy se s aktuálním zněním Etického kodexu seznámit.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje, které jsou obsahem emailové zprávy, budou zpracovány (a v případě potřeby dále postoupeny třetím osobám) pouze za účelem, pro který byly poskytnuty. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nutnou k naplnění účelu. Subjekt údajů má, v případě splnění zákonných podmínek právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování stejně jako právo podat stížnost u dozorového úřadu. Podrobnější otázky ochrany osobních údajů upravuje vnitřní předpis společnosti, jehož pravidla budou subjektu údajů na žádost sdělena.