Project Description

Charakteristika stavby

V žst. Přerov dochází k celkové změně kolejového řešení, kdy je nutné umístit na původní pětikolejný most o 5 polích výhybky. Současně dochází k navýšení traťové rychlosti a ke zdvihu nivelety o 90-190 mm. Původní prostá pole ocelových konstrukcí s prvkovou mostovkou toto neumožňují, a proto byla navržena výměna nosných konstrukcí za spojité ocelové konstrukce s průběžným kolejovým ložem a sanace spodní stavby.

Stávající kamenná spodní stavba opěr O1, O2, pilířů P1, P2 a P3 byla injektována a  podchycena mikropilotami  Byly vybudovány nové železobetonové úložné prahy a závěrné zídky. Na pilíři P4 je umístěno pevné ložisko, proto byl nahrazen novým železobetonovým s kamenným obkladem.

Nově je přemostění realizováno pomocí 2 dvoukolejných a 1 jednokolejné spojité konstrukce o 5 polích. Nosný systém je tvořen trámovou konstrukcí s ortotropní mostovkou podpíranou systémem podélných a příčných výztuh.

Výstavba objektu probíhala při zachování provozu na dvou traťových kolejích. Vzhledem hloubce řeky Bečvy byla montáž ocelové konstrukce provedena postupným výsunem s následným spuštěním do definitivní polohy.

Základní údaje
Rozpětí: 20,46+3∙20,16+20,46=101,4 m
Délka přemostění: 100,180 m
Šířka mostu: 10,78+9,5+6,02=26,3 m
Stavební výška: 1860 mm
Konstrukční výška: 1,09 m