Project Description

Charakteristika stavby

Stavba řeší dvoukolejnou tramvajovou trať v délce cca 1180 m, se třemi obousměrnými zastávkami. Trať navazuje na konec řešení I. etapy výstavby při ulicích Rooseveltova – Trnkova. Dva páry zastávek jsou navrženy jako sdružené a budou sloužit jak pro tramvajovou dopravu, tak i pro autobusovou.

Rekonstrukce komunikací na ul. Zikova má délku cca 750 m a respektuje stávající dopravní uspořádání – obousměrná dvoupruhová místní komunikace funkční skupiny C s návrhem podélných parkovacích stání. Podél vozidlové komunikace jsou navrženy chodníky. Cyklostezky jsou navrženy buď jako samostatné nebo jako součást jízdního pruhu.

V rámci stavby bude doplněno světelné signalizační zařízení (SSZ) na křižovatky Rooseveltova – Zikova, Zikova – Schweitzerova a Rooseveltova – Trnkova, přičemž je navržen posun ul. Trnkovy do průsečného uspořádání s ul. Jeronýmovou. Na uvolněných plochách jsou navržena dvě parkoviště pro celkem 26 parkovacích stání pro vozy IAD.

Projekt dále řeší nezbytně související novou technickou infrastrukturu i vyvolané přeložky stávajících inženýrských sítí.