Project Description

Charakteristika stavby

Předmětný mostní objekt je součástí novostavby přeložky silnice I/34 mezi obcemi Božejov a Ondřejov. Most převádí silnici I/34 přes stávající III/11253.

Nosná konstrukce z monolitického dodatečně předpjatého betonu s průřezem ve tvaru desky s příčnými konzolami je prostě uložená o jednom poli rozpětí 29,50 m. Délka nosné konstrukce je 31,19 m, výška průřezu v ose je 1,480 m, šířka desky v podhledu je 5,000 m, tl. konzol je proměnná min. 0,250 m s vyložením 3,80 m, šířka nosné konstrukce mostu je 12,60 m, šikmost mostu levá 77,69g.

Nosná konstrukce mostu je nad opěrami opatřena příčníky a uložena na dvojici hrncových ložisek.

Na obou římsách je ocelové zábradelní svodidlo, vozovka je asfaltová třívrstvá.

Opěry mostu jsou masivní. Most je založen na pilotách Φ 1,18 m, základová spára a pilotážní plošina se nachází na zčásti provedeném násypovém tělese silnice I/34.

Project Details