Project Description

Charakteristika stavby

Projektová dokumentace řeší nové využití objektu bývalé ZŠ Mánesova pro potřeby zřízení Domova pro seniory se zvláštním režimem, s kapacitou cca 136 klientů, s převahou klientů v 1L pokojích (70/30 %). Vlastní režim objektu v poměru imobilních a mobilních klientů je 80/20. Jedná se o objekt nemocničního charakteru.

Urbanistické řešení se vzhledem k zadání (rekonstrukce stávajícího objektu) výrazně nemění, rozsah stávajících zastavěných ploch se redukuje (demolice pavilonů Ta, Tb1, Tb2, byt školníka, skleník).

Vzhledem ke změně účelu objektu je zásadní změnou nutnost vybudovat nové parkoviště pro návštěvníky, klienty a zaměstnance DpS. Navržené parkoviště je situováno obdobně, jako již stávající parking u bytového domu. Dopravní napojení parkoviště je uvažováno přímo z ulice Mánesovy. Jednotlivá kolmá parkovací stání jsou doplněna řadou okrasných stromů vhodných do městského prostředí. Stávající zásobovací komunikace bude zachována a upravena. Parkoviště mají kapacitu 70 parkovacích stání, z toho 4 stání jsou vyhrazeny pro osoby těžce pohybově postižené a 1 stání u vstupu do budovy je vyhrazeno pro sanitní vozy.

Nový hlavní centrální vstup do objektu DpS je navržen v návaznosti na parkoviště, zpevněná plocha bude dimenzována pro příjezd lékařské záchranné služby do těsné blízkosti vstupních dveří. Služební vstup je umístěn v návaznosti na centrální šatny zaměstnanců a administrativní část. Zásobování objektu DpS je řešeno odděleně – je navržen uzavíratelný služební dvůr s možností parkování služebních automobilů.

Stávající údaje:

Stávající zastavěná plocha – 7 736 m2

Stávající obestavěný prostor – 39 590 m3

Demolice:

Demolice – pavilon Ta, Tb1, Tb2, bytová jednotka, skleník a drobné venkovní stavby

Zastavěná plocha – 1 948 m2

Obestavěný prostor – 11 510 m3

Obestavěný prostor stavebních úprav – 28 080 m3