Project Description

Název stavby “Výstavba opravárenské haly Maloměřice” již napovídá čemu stavba slouží, tj. zajistit servis elektrickým jednotkám nové generace (RegioPanter, řady 640 a 650, nové dálkové vlaky řady 660 InterPanter, jednopodlažní dvou systémové, elektrické 5-ti vozové jednotky určené pro rychlou meziregionální a dálkovou dopravu). Pro zajištění bezchybného provozu je nezbytný kompletní servis a plánované opravy těchto vozidel.

Stávající opravárenské haly byly vybudovány v šedesátých letech minulého století a svým uspořádáním a délkou krytých kolejí vyhovují provádění oprav pouze jednotlivých vozidel, nikoliv opravám ucelených jednotek bez nutnosti rozdělení jednotlivých vozidel soupravy při běžné periodické údržbě na oddělená stání.

Poloha nové haly navazuje na komplex stávajících opravárenských hal (severní a jižní včetně přístavků), v kterých jsou umístěny dílny (zámečnické, elektro), nástrojárna, sklady materiálů a komponentů potřebných k opravám elektrických jednotek a motorových kolejových vozidel, sklad příjmu a výdeje PHM.

V opravárenské hale jsou navrženy dvě koleje v osové vzdálenosti 11metrů. Pod celou délkou 5-ti vozové jednotky budou na obou kolejích prohlídkové kanály. Na jedné koleji budou umístěny pevné prohlídkové lávky a pevné plošiny a na druhé koleji budou pojíždět dvě mobilní plošiny o délce 6-ti metrů. Vjezd a vstup do prostoru hal bude zabezpečen ze směru severního a jižního pomocí skládacích vrat. Ze strany západní bude umožněn vjezd do haly pro nákladní vozidla rolovacími vraty z nové příjezdové komunikace.

Na severní straně opravárenské haly bude situováno silo – jako zásobník na písek a kompresorovna. Technologie automatického bezprašného plnícího pískovacího zařízení (kompresorovna a další provozní zařízení) bude zajišťovat dopravu písku, k pískovacím stanicím pro plnění vozových jednotek. Pískovací stanice budou umístěné jak v nové opravárenské hale, tak ve stávající severní hale i před ní na koleji č.511.

V opravárenské hale po dokončení výstavby a montáži provozních souborů bude možno využívat k pracovním a provozním činnostem například: mostový jeřáb o nosnosti 10tun, železniční hříž, pevné a mobilní prohlídkové plošiny, odsávací zařízení vakuových WC ve vozových jednotkách, zbrojení vodou do vozových jednotek a zařízení na zkoušení vlakového zabezpečovače. Součástí stavby jsou stavební úpravy ve stávajícím severním a jižním přístavku a komunikačně navazují spojovacími průchody v 1.n.p. v severní a jižní části na novou opravárenskou halu.

Součásti komplexu opravárenských hal je přesuvna umístěna mezi stávající severní a jižní správkárenskou halou. Její délka je 26m, nosnost 350t a má elektrický pohon. V souvislosti s výstavbou nové opravárenské haly bude šířka přesuvny zkrácena jak pro umístění základové konstrukce haly tak pro napojení na inženýrské sítě. Nová trafostanice je navržena za účelem potřeby zajistit napájení pro novou opravárenskou halu.

V areálu je nově navrženo venkovní osvětlení, kamerový systém, dešťová kanalizace včetně retenční nádrže na regulovaný odtok dešťových vod , olejová kanalizace, vodovodní přípojka s hydranty, přeložky STL plynu, kabelovod, rozvody EPZ, přeložky silnoproudých zařízení, přípojka VN a technologie trafostanice, sdělovací a zabezpečovací zařízením a kabely, zpevněné plochy a komunikace pro zásobování a příjezd požárních vozidel.

Stavba haly vyžadovala navrhnout nové kolejové řešení tak, aby byla možná jízda mezi zhlavími mimo halu a současně byl splněn požadavek na potřebu dvou kolejí č.544 a 545 v hale. Dále bylo v prostoru točny navrženo kolejové propojení koleje č.508 a č.556 tak, aby nebylo nutné točny využít.

Kapacitní údaje:
Opravárenská hala
Zastavěná plocha: 3316 m2
Obestavěný prostor: 46424 m3

Trafostanice
Zastavěná plocha: 65 m2
Obestavěný prostor: 274 m3

Kolejové řešení
Kolej tv. 49 E1 před halou a v hale: 1131m
Směrové a výškové vyrovnání koleje: 1339m
Nové výhybky: 6ks

Kabelovod dl.: 138m + 8 kabel. šachet

Pozemní komunikace
Živičný kryt, cementobetonový, dlážděný: 3114 m2
Zádlažba kolejí: 665 m2

Trakční vedení: 1520m
Přeložka jednotné kanalizace: 229m
Dešťová kanalizace : 324m
Olejová kanalizace: 227m
Areálový vodovod: 521m