Project Description

Charakteristika stavby

Stávající viadukt je situován v mezistaničním úseku Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou a převádí dvě koleje přes hluboké údolí s polními cestami a potokem Babačka. Nosnou konstrukci tvoří 7 polí železobetonových kleneb o světlosti 10,0 m na spodní stavbě z betonových pilířů s kamenným obkladem. V předpolí mostu je trať vedena po násypu vysokém cca 14 m. Výška mostu nad údolím dosahuje až 22 m.

Na mostě bylo ve stávajícím stavu nedostatečné šířkové uspořádání, 2,2 m k zábradlí. Izolace byla nefunkční a do mostu značně zatékalo. Povrch betonu byl celoplošně degradovaný. Na hranách spodní stavby byly trhlinky přes kamenné kvádry. V rámci rekonstrukce tratě se zvýšením traťové rychlosti na 160 km/h byla provedena sanace stávajícího viaduktu s nadbetonovaním  železobetonové vany rozšiřující most na VMP 3,0.

Stávající čelní zdi byly ubourány o cca 0,7 m, povrch se vyrovnal a nadbetonovala se železobetonová vana s izolací rozšiřující most na požadovaný průjezdní profil. Betonové povrchy kleneb a čelních zdí byli celoplošně sanovány sanačními maltami a lokálně injektovány. Pilíře byly sepnuty výztuží umístěnou do spár mezi kameny a přespárovány. Trhliny v kamenech byly injektovány.

Terénní úpravy zahrnují odláždění pruhů šířky cca 0,5 z lomového kamene do betonového lože podél pilířů a opěr. Dále byly upraveny vrchní části svahových kuželů kvůli přechodům stěrkového lože.

Project Details