Project Description

Charakteristika stavby

Navržená stavba “Zvýšení trakčního výkonu TNS Ústí u Vsetína” řeší rekonstrukci trakční napájecí stanice na území Zlínského kraje. Trakční napájecí stanice slouží pro zásobování elektrizované dvojkolejné železniční trati Vsetín – Horní Lideč elektrickou energií. Předmětem provozu je transformace elektrické energie a napájení trakčních i netrakčních systémů dráhy.

V areálu trakční napájecí stanice byla provedena rekonstrukce hlavní technologické budovy, kde jsou umístěny rozvodny 3kV, 6kV, 22kV, místnosti usměrňovačů, velínu, a kabelový prostor pod celým půdorysem stavby 37m x 21m.

Součástí stavby byly demolice stávajících stání traf 110kV, trakčních traf a traf vlastní spotřeby vybudovaných v roce 1963-1965. Na jejich místě byla vybudována nová stání traf (110kV, trakč. traf a traf vlastní spotřeby) včetně havarijních jímek.

V celém areálu byly položeny nové kabely (zab. zař., sdělovací zařízení, kamerový systém, silnoproudu), nové inženýrské sítě (vodov. a kanalizač.přípojky), stožáry TV a kabelovod. Po dokončení sítí byly provedeny nové zpevněné plochy a oplocení areálu.

Kapacitní údaje stavby
Budova TNS :  5968 m³
Stání traf 110kV: 1203,91m³
Stání trakčních transformátorů a TVS : 901,86m³
Oplocení areálu: 348,1m, zpevněné plochy 1670m², stožáry TV – 16ks