Project Description

Charakteristika stavby

Stavba “Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice” byla poslední ze souborů realizovaných staveb moravské části III. tranzitního koridoru Cheb – Plzeň – Praha – Č. Třebová – Ostrava – Petroviče u Karviné – Dětmarovice – Mosty u Jablunkova – státní hranice SR. Zvláštností a technickým problémem této koridorové stavby byl průchod železniční koridorové tratě silně poddolovanou oblastí Karvinska, kde dosud každoročně dochází k výrazným poklesům celého poddolovaného území, včetně železniční tratě.

Tato liniová stavba byla situována na úseku mezi žst. Český Těšín (mimo) žkm 320,126 až po žst. Dětmarovice (včetně) žkm 341,076, v celkové délce cca 20,95 km, nicméně ve střední části mezi žst. Louky nad Olší a žst. Karviná hl.n. (propojovací úsek) byly navrženy a prováděny pouze práce směřující k propojení plně modernizovaných krajních úseků stavby novými liniovými železničními inženýrskými sítěmi a rozvody.

Obecnými cíli stavby “Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice” bylo zkrácení cestovní doby, zvýšení pohodlí cestujících, bezpečnosti železničního provozu a celkové zajištění spolehlivosti modernizované železniční vlakové cesty.

V rámci projektu byla navržena a realizována sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, vybudování resp. rekonstrukce nástupišť s mimoúrovňovými bezbarierovými přístupy novými podchody a příslušným vybavením, částečným zastřešením nástupišť, nebo s novými přístřešky pro cestující (voleno dle významu dopravny).

Na požadované parametry byly rekonstruovány vybrané stávající mostní objekty a propustky. Modernizovány či nově vybudovány byly vybrané drážní technologické pozemní objekty.

Byla provedena komplexní modernizace železničního zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudých zařízení. Nové kabeláže ve stanicích byly prioritně umístěny do kabelovodů. Do stavební části byla dále zahrnuta rekonstrukce železničního trakčního vedení a ukolejnění, elektrický ohřev výhybek, přeložky, úpravy a přípojky kabelových vedení a osvětlení.

Velká pozornost byla věnována zajištění kvality životního prostředí Pro snížení hlukového zatížení okolí železnice byla – v souladu se schválenou akustickou studií – provedena protihluková opatření, tzn. prioritně výstavba protihlukových stěn.

Součástí optimalizačních řešení byly i úpravy zajišťující zvýšení bezpečnosti cestujících ve stanicích a zastávkách (včetně řešení umožňujících lepší pohyb osob se sníženou schopností pohybu či orientace) a zvyšujících kulturu cestování.

V rámci předmětné stavby bylo technicky řešeno 80 provozních souborů a více jak 170 stavebních objektů.

Plně optimalizovaný úsek tratě výsledně splní veškeré požadavky na nutnou interoperabilitu tratě, což po dokončení stavby umožní plynulý a bezpečný provoz vlakových souprav v rámci transevropského železničního systému.