Project Description

Charakteristika stavby

Předmětem stavby “Rekonstrukce traťového úseku Kyjov (mimo) – Veselí n. M. (mimo)” je kompletní rekonstrukce části trati Veselí nad Moravou – Blažovice (-Brno) a částečná rekonstrukce trati Bzenec – Moravský Písek. V celém úseku trati Kyjov (mimo) – Veselí nad Moravou (mimo), včetně ŽST Vlkoš a ŽST Bzenec, bude provedena rekonstrukce železničního svršku a sanace železničního spodku s cílem zvýšení traťové rychlosti. Bude zachováno stávající zemní těleso bez přeložek v úseku trati Kyjov – Vlkoš. V úseku trati Vlkoš – Veselí nad Moravou jsou navrženy přeložky trati. Přeložky trati umožní zvýšení traťové rychlosti bez jejích propadů až na 160km/h.

Dále bude navrženo nové zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, úprava nebo nová výstavba pozemních objektů, mostních objektů a propustků, úprava pozemních komunikací, elektrizace a výstavba SpS Bzenec-Olšovec, vše dle schválené “Studie proveditelnosti trati Veselí nad Moravou – Blažovice (-Brno)”, konkrétně dle varianty studie Be. Součástí návrhu elektrizace je i elektrizace již rekonstruované ŽST Veselí nad Moravou a také trati Bzenec – Moravský Písek. Je navrženo, že provoz v železničních stanicích Vlkoš a Bzenc bude dálkově řízený z železniční stanice Kyjov.

V rámci stavby budou dva železniční přejezdy zrušeny a nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Jedná se o železniční přejezd místní komunikace P7939 ve Vracově, který bude nahrazen podchodem pro pěší a cyklisty. Dále se jedná o přejezd silnice ll/426 P7943 v Bzenci, který bude nahrazen silničním nadjezdem. V přidruženém prostoru nadjezdu bude přes železniční trať převedena i cyklotrasa z Bzence na Přívoz.

Rekonstruovaná železniční trať protíná ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, která je zařazena do soustavy Natura 2000. V rámci stavby byly navrženy revitalizační opatření, které dopady stavby na životní prostředí zmírní. Bylo nutné, aby byl záměr posouzen v procesu EIA. Záměr byla zhodnocen kladně a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko EIA.

Koordinační situační výkresy