Project Description

Charakteristika stavby

Stavba „Optimalizace trati st.hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“ je jednou ze souborů staveb připravovaných k realizaci v rámci koridorových staveb. Je součástí III. tranzitního koridoru Cheb – Plzeň – Praha – Č. Třebová – Ostrava – Petroviče u Karviné – Dětmarovice – Mosty u Jablunkova – státní hranice SR. Význam úseku optimalizace trati od státní hranice se Slovenskem do Bystřice nad Olší je v současné době ještě umocněn chystanou výstavbou automobilky v Nošovicích.

V rámci stavby je komplexně rekonstruován a modernizován úsek trati v délce více jak 19-ti km. Trať je místy navržena na rychlost (při využití souprav s naklápěcí technikou) až do 160 km/hod. V úseku obce Hrádek v maximální míře akceptuje i související výhledovou stavbu Ředitelství silnic a dálnic ČR – přeložky silnice I/11 a její budoucí rozšíření na čtyřproudovou rychlostní komunikaci na Slovensko.

Mimo vlastní rekonstrukci drážního tělesa včetně mostních objektů a komunikací dojde k rekonstrukci a modernizaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, energetických zařízení, trakce, pozemních a inženýrských objektů. V rámci předmětné stavby je řešeno přes 90 provozních souborů a přes 360 stavebních objektů. Z toho jen mostních objektů nebo propustků zajišťující křížení tratě s komunikacemi a vodními toky je 93. Je navrženo zcela nové řešení dvou Jablunkovských tunelů a 16 zabezpečených přejezdů.

Ve stanicích a zastávkách jsou budována nová nástupiště s mimoúrovňovými přístupy s příslušným vybavením, částečným zastřešením nástupišť, nebo s přístřešky pro cestující. Velká pozornost je věnována zajištění kvality životního prostředí. Jen protihlukové stěny dosahují délky více jak 11 km. Rozvinutá délka trakčních vedení činí téměř 50 km.
V obci Hrádek jsou budovány nové komunikace po obou stranách tratě respektující výhled budoucí čtyřproudové dálnice směrem na Slovensko a zajišťujících přitom bezpečnější propojení obou částí obce. Součástí optimalizačních řešení jsou i úpravy zajišťující zvýšení bezpečnosti cestujících ve stanicích a zastávkách (včetně řešení umožňující lepší orientaci zrakově postižených) a zvyšujících kulturu cestování.

Důraz je po stránce technického řešení kladen i na interoperabilitu, což umožní po dokončení realizace stavby plynulý a bezpečný provoz vlakových souprav – jako pokračování transevropského železničního systému.