Project Description

Charakteristika stavby

Předmětem projektu byla stavba nového silničního mostu ev.č. 23-001 v žkm 58,561 v rámci výstavby tělesa dráhy v nové stopě. Most překonává přeložku dráhy České Budějovice – Praha. Most převádí přeložku  silnice I/23 – MÚK Dráchov, Jindřichův Hradec – sil I/3 u Dráchova.

Tato přeložka řeší zrušený úrovňový silniční přejezd na původní I/23 přes dráhu a nyní to je propojení MÚK Dráchov a silnice I/3.

Jedná se o spojitou konstrukci o třech polích (11.75 m + 16.0 m + 11.75 m) z dotatečně předpjatého betonu. Příčný řez byl  navržen jako deska s konzolami po obou stranách tloušťky od 0.95 m do 0.25 m o celkové šířce 12.10 m. Nosná konstrukce byla uložená na hrncových ložiskách a oddilatováná podpovrchovými mostními závěry.

Spodní stavbu tvoří dvě nízké opěry OP1, OP4 a mezilehlé podpěry P2, P3, které byly navrženy jako dvojice sloupů vetknutých do společného základu. Na opěry navazují vždy dvě rovnoběžná křídla. Sloupy podpěr jsou obdélníkového průřezu se zkosenými hranami. Založení mostu je hlubinné na pilotách ø 0.92 m délky   22 m a  16 m.

Stavba byla dle žádosti investora rozdělená na dvě částI. V etapě č.1 byli realizovány mezilehlé podpěry P2, P3, výstavba náspu spolu s konsolidačním nadnáspem opěr OP1 a OP4. Došlo k přeložce obou kolejí tratě.

V etapě č.2 byl mostní objekt dokoncěn, prověřen statickou zatěžkávací zkouškou a předán správci.