Project Description

Charakteristika stavby

Trať Zábřeh na Moravě-Šumperk je v současné době jednokolejná, neelektrifikovaná, se třemi železničními stanicemi (žst. Postřelmov, žst. Bludov, žst. Šumperk), v t.ú. Zábřeh na Moravě – Postřelmov se zastávkou Zábřeh na Moravě.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude stavbou dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, snížení externích účinků z dopravy.

Stavba Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk je liniovou dopravní stavbou, jejíž základním účelem je elektrizace stávající jednokolejné trati. Mimo vybudování nového trakčního vedení se bude jednat o rekonstrukci vlastní kolejové dráhy, tj. nutnou rekonstrukci železničního svršku a spodku i dotčených mostních objektů a propustků. Stavbou dále dojde k modernizaci technologických vybavení a zařízení. Jedná se, kromě trakce, zejména o zařízení zabezpečovací, sdělovací a energetická. Realizaci projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu, kultury cestování, snížení negativních vlivů železniční dopravy na obyvatelstvo (protihluková opatření), zvýšení dostupnosti dopravy pro osoby se sníženou pohyblivostí a tím i k výraznému zkvalitnění služeb v osobní i nákladní dopravě.

Celková délka stavby činí 13,460 km. Délka elektrizovaných kolejí po realizaci stavby bude 22,350 km.