Certifikace

Certifikáty a osvědčení společnosti

Certifikát systému
managementu kvality
ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát systému
managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci

Otázky jakosti našich produktů – projektů a jejich způsob zpracování jsou prioritami, na které MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. klade soustavný důraz. Byla proto vydefinována jednoznačná pravidla, která při zpracování všech zakázek dodržují jak zaměstnanci společnosti, tak případní kooperanti z řad osvědčených spolupracovníků. Proces tvorby projektu je tvořen systémovou spoluprací, která je řízená a na všech stupních kontrolovatelná. Nezbytné kooperace musí být na úrovni srovnatelné se zásadami politiky jakosti. Výběr dodavatelů podle těchto požadavků dále zkvalitňuje výsledný produkt a celkově přispívá k všeobecnému růstu environmentálního myšlení.

Certifikační orgán TÜV SÜD Czech s.r.o. vydal společnosti MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. certifikáty potvrzující, že organizace má zavedený a udržovaný “Integrovaný systém managementu” , pro projektovou, inženýrskou a poradenskou činnost, zahrnující systémy:

 • Management kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009,
 • Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008

Certifikaci naší společnosti zajišťuje certifikační orgán – společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.

Všechny výše uvedené systémy se společnost bude snažit trvale udržet a dále rozšiřovat v zájmu zkvalitnění své činnosti.

Politika integrovaného systému managementu

Představenstvo společnosti, jejímž předmětem podnikání je projektová, inženýrská a poradenská činnost v investiční výstavbě, je přesvědčeno o tom, že důsledkem zavedení vyšší formy managementu kvality a bezpečnosti práce a jeho neustálým zlepšováním bude zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ve stále náročnějším obchodně-ekonomickém prostředí. Rovněž bude dosaženo zvýšení atraktivity a prestiže firmy pro stále náročnější klienty a zákazníky. Základní tezi politiky tohoto integrovaného systému definovalo do následujících bodů:

Zásady Politiky integrovaného systému managementu:

 • Společnost se zavazuje zabezpečit plnění zákonných požadavků ve všech oblastech působení společnosti, včetně požadavků, které se vztahují i k jejím bezpečnostním rizikům.
 • Prvotním smyslem činnosti společnosti je uspokojení potřeb zákazníka – ve valné většině reprezentujícího zájmy státu, obcí a průmyslových podniků – ve všech fázích vzájemné spolupráce, tj. od nabídky, definování potřeb klienta, návrhů vhodných technických a ekonomických řešení až po dozor nad realizací projektu a jeho závěrečné ekonomické vyhodnocení.
 • Propagace práce společnosti je prvním krokem ke spokojenosti zákazníka. Široká informovanost potenciálních zákazníků o činnosti společnosti, zejména informovanost o realizovaných akcích, rozvíjení komunikace a spolupráce se zákazníkem i orgány veřejné správy a odbornou veřejností, je předpokladem úspěchu společnosti.
 • Jedním ze základních kamenů marketingové činnosti společnosti je zpracování kvalitní nabídky, jejíž všechny aspekty – mj. technické, ekonomické, grafické musí být zpracovány tak, aby byly pro zákazníka maximálně atraktivní. Marketingová činnost a její průběžné hodnocení je nastavena jako důležitý prvek systému managementu kvality.
 • Hlavním výrobním produktem společnosti je “projekt”. Společnost klade důraz na to, aby proces tvorby projektu, který je vytvářen systémovou spoluprací, byl dokonale řízený a ve všech stupních kontrolovatelný.
 • Rozsah služeb musí být komplexní a musí být poskytován po celé období přípravy a realizace. Péče o zákazníka se musí soustředit na jeho průběžné informování o postupu prací, koncepci technického a ekonomického řešení. Vedoucí pracovníci společnosti musí dbát na to, aby byly vždy zohledněny nové nebo doplňující požadavky zákazníka. Z nich vyplývající případné úpravy smluvních vztahů musí být se zákazníkem řešeny korektně a citlivě. Tam, kde je to možné, použít technologie, prostředky a materiály šetrnější k životnímu prostředí a minimalizující bezpečnostní rizika.
 • V některých případech společnost spolupracuje s externími dodavateli. Pečlivý výběr a hodnocení jejich práce je trvalou součástí činnosti vedoucích pracovníků. Případné nezbytné přijaté kooperace musí být na úrovni dané systémem managementu kvality.
 • Péče o zákazníka a jeho projekt musí pokračovat i po ukončení výstavby a uplynutí záručních lhůt. Vyhodnocení zkušeností z ukončených projektů se musí stát základem pro zlepšení práce na dalších akcích společností. Zkušenosti z oblasti BOZP budou základem pro stanovení dalších cílů a programů pro zajištění neustálého zlepšování systému managementu BOZP.
 • Zásady Politiky integrovaného systému managementu musí být respektovány na všech úrovních přípravy projektu. Odpovědnost za každý dílčí proces je jasně definována v organizačních normách společnosti.
 • Kontrola je nedílnou součástí tvorby projektu a je realizována průběžně v souladu s postupem prací.  I zde je nutno identifikovat a řídit své chování a vlivy na životní prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
 • Kvalita díla je dána kvalitou jeho dílčích součástí. Společnost bude poskytovat zdroje na pořízení technických prostředků pro zvýšení kvality produkce a organizovat zdokonalovací výcvik pracovníků. Bude usilovat o to, aby se zvýšil počet zaměstnanců, kteří vykonají zkoušku odborné způsobilosti a dosáhnou autorizace.  Soustavně bude prohlubovat povědomí pracovníků společnosti v otázkách kvality a BOZP.
 • Společnost bude prevencí předcházet situacím, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí i bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Společnost bude dodržovat dokumentované postupy, vytvořené k identifikaci, přezkoumávání, prevenci a snížení rizik, s cílem předcházet vzniku pracovních úrazů a poškození zdraví.
 • Společnost si ukládá dále rozvíjet image společnosti, které nejsou lhostejné dopady jejích činností na životní prostředí, bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Aktivní přístup k ochraně životního prostředí, dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. je vyžadován i od externích dodavatelů a smluvních partnerů společnosti.

V Olomouci 30. 1. 2015
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva